فرهنگ نماز


نماز, محبوب ترين اعمال در پيشگاه ربوبى و آخرين وصيت رسول هدايت است. نماز, ستون خيمه دين و قوام شريعت است. به هنگام نماز, درهاى آسمان و بهشت مفتوح مى شود و دعاها مستجاب. نماز, نردبان آسمان است و كليد فردوس برين. نماز ميزان سنجش اعمال است و معيار پذيرش افعال; اگر مقبول افتد, ديگر كارها نيز پذيرفتنى است وگرنه, نه.
نماز, باران رحمتى بر آتش گناهان است و بازدارنده از پليدىها و پلشتى ها.
مگر اى سحاب رحمت, تو ببارى, ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد تن جمله ماسوا را
نماز, محكم ترين دستاويز, در بحران هاست و موجب قرب الهى; از اين رو بهترين حالت زندگى آدمى را, ((نمازگزارى)) خوانده اند.
نماز, ذكر خداست و با ذكر خدا قلب ها آرام مى گيرند و آن كس كه به آرامش روحى رسيد, و ياد خدا را با خود قرين ساخت, آشوب هاى گمراه كننده او را به وادى ضلالت نخواهد برد, جاذبه هاى ثروت, شهرت و تجمل او را جذب نخواهد كرد, گيرنده هاى انديشه او, امواج گمراهى ماهواره ها را دريافت نخواهد نمود, سنگر روانش از بمباران دشمن, تخريب نخواهد شد, با تطميع و تهديد از راه به در نخواهد رفت. تعريف و تمجيدهاى ناآگاهان او را مغرور نخواهد ساخت و تحقير و سرزنش جاهلان افسرده اش نخواهد كرد.
آرى اگر نماز به فرهنگ و باور درآيد, ديگر نبايد دغدغه خشونت و خيانت, رشوه و تملق, ماهواره و ابتذال, افترا و تخريب و فساد و فحشا دل بيازارد, كسى كه به سرچشمه نور رسيده است, وى را با ظلمت چه نسبت است؟ آن كه خدا را ((مالك يوم الدين)) مى داند, براى قدرت و شهرت گريبان چاك نمى زند. آن كس كه خدا را ((رحمان و رحيم)) مى داند, براى چند صباحى لميدن در ناز و تنعم, خود را به رشوه و ربا نمى فروشد. آن كس كه فقط از خدا مدد مى جويد, به زد و بند باندها نمى انديشد و آن كس كه در انديشه كسب نعمت خداوند و هدايت در صراط مستقيم است, رضايت الهى را در پاى هوس هاى زودگذر شكم و شهوت و قدرت, به مسلخ نخواهد برد.
آن كس كه ((مغضوبين)) و ((ضالين)) را دوست نمى دارد, به ناامنى و سرقت و جنايت كمر نمى بندد و بندگان خدا را با تيغ زبان, زيان نمى رساند, بل بال رحمت و مودت بر مومنان مى گشايد و شمشيرش را تنها بر كفار و معاندان از نيام برمى كشد; مردم را بندگان خدا مى داند و سعادت را در تقرب به حق و خدمت به خلق.
نماز ذكر خداست و آن كه با ذكر خدا همراه شد, منش و روشش نيز خداگونه خواهد شد و آن كه از ياد خدا روى برتابيد, زندگى سختى را بر جان خريد و آخرتش را بر باد داد; ((من اعرض عن ذكرى فان له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيامه اعمى)).
بارى همزمان با هفتمين اجلاس سراسرى اقامه نماز و به پاسداشت و تكريم نماز و بندگى خدا, اين شماره را بدين مهم اختصاص داده ايم و با عذر تقصير و قصور, چشم به درياى رحمت الهى و دعاى خير مومنان و نيكان دوخته ايم. والسلام سردبير

پاورقي ها: