آشنائی با سازمان حج وزیارت(۲)

تذکرات ضروری

در شماره قبل ، خوانندگان گرامی باوظائف وتشکیلات سازمان حج وزیارت آشنا شدند وشمه ای از چگونگی ونحوه انجام وظیفه وگردش کار درسازمان به اطلاع رسید . در این شماره در نظر است نکات ومواردی که معمولا بایستی در این سفر الهی مورد توجه زائران بیت الله الحرام  وخدمت گزاران حج –اعم از :خدمه کاروانها،نظار ،هیئت پزشکی ،گروه امداد،روحانیون واعضای ستادها وبه طور کلی کلیه افرادی که بنحوی در ایفای وظیفه خود خدمتی رامتقبل شده اند تذکر داده شود تا به یاری خداوند بزرگ این سفر الهی هر چه باشکوه تر برگزار شود وثمرات بیشتری عاید همه ما گردد : ۱_بطوری که در شماره قبل عنوان گردید در سال جاری به منظور انتخاب مدیران کاروان واجدشرایظ ذی صلاح ،هیئت تعیین صلاحیت تشکیل شد وبر اساس شرایط وضوابطی که به تصویب شورای عالی حج وزیارت رسید، کار رسیدگی به پرونده ها را آغاز نمود وبا توجه به عملکرد مدیران گروه سال گذشته ومطالعه گزارش نظار ونظرات حجاج ،نمراتی را برای آنان به عنوان امتیاز در نظر گرفت وواجدین نمرات بیشتر را بعنوان مدیر کاروان حج سال ۱۳۶۲ انتخاب نمود. ضمنا چون در نظر بود که در سال جاری تعداد بیشتری از زائران در این کاروان اعزام شوند، کاروانها به سه دسته ۱۰۰،۱۵۰و۲۰۰ تقسیم شدند وبر مبنای نمرات بیشتر طبق ضابطه به مدیرانی که امکان پذیرائی وکارائی بیشتری دارند ،به ترتیب ۲۰۰ و۱۵۰ویکصد نفر زائر داده شد وقرار داد لازم با آنها منعقد گردید و هم اکنون مدیران کاروان نسبت به ثبت نام زائران خود اقدام نموده ومدارک لازم را جهت صدور گذرنامه به سازمان تسلیم نموده اند که بلافاصله جهت صدور به اداره گذرنامه تحویل و متدرجا بدون فوت وقت جهت ویزا به سفارت عربستان تسلیم می شود. ۲- چون در سال جاری قرار داد منعقده با مدیران کاروان به صورت امانی خواهد بود ، با توجه به تجربیات سال گذشته برای هر یک از کاروانها ناظری در نظر گرفته شده که اهم وظائف ناظر ،کنترل وثبت اقلام هزینه کاروان می باشد. ناظرین در گروههای حج مستقر می شوند وهر ۲۵نفر آنها تحت نظر یک سر ناظر انجام وظیفه می نمایند. شورای سرناظرین در شهرهای مکه ومدینه مستقر شده وبه کلیه امور مربوط به نظار رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهند نمود ضمنا به منظور آموزش نظار ، کلاسهای توجیحی تشکیل شده واخیرا نیز در سمینار سه روزه ای که در تهران تشکیل گردیده شرکت کرده اند در این سمینار پس از اعلام دروس کلی برنامه وذکر هدف وتشکیل این سمینار،به نظار شرکت کننده نحوه گزارس نویسی ،حسابداری ،حدود وظائف آنان ،فلسفه  حج در بعد عبادی و عرفانی ، شناخت ملل اسلامی ، جغرافیای عربستان ، فلسفه حج در بعد سیاسی واجتماعی و جهان بینی واصول عقاید آموزش داده شده وسعی گردیده که ناظرین در انجام وظیفه ای به عهده خواهند گرفت توجیه شوند. ۳-هیئت تعیین صلاحیت وانتخاب خدمه کاروانهای حج  تشکیل شده وجهت رسیدگی و تحقیق پیرامون صلاحیت خدمه به استانها  اعزام شده و کار انتخاب خدمه نیز رو بپایان است و بطوریکه در شماره قبل گفته شد ، مدیران کاروان موظفند در گروهای ۱۰۰و۱۵۰ و ۲۰۰ نفری بترتیب ۲-۳-۴نفر از ماموران پذیرائی خود را از ۱۰نهاد که اسامی آنها اعلام شد، انتخاب ومعرفی نمایند. افراد معرفی شده بایستی عضو وشاغل  در نهاد معرفی کننده باشند.بقیه خدمه  کاروان شامل معاون ، دستیار ، آشپز، کمک آشپز، آبدار، کمک آبدار  و سایر ماموران پذیرائی باید دارای ضوابط و شرایطی باشند که قبلا به دفاتر حج وزیارت استانها ابلاغ شده ،این افراد از طرف مدیر کاروان انتخاب ومعرفی شده اند وتاکید گردیده هیچ مقام وارگانی آنها را به مدیران گروه معرفی ننمایند. بدیهی است از خدمه کاروانهاتعهد لازم کسب می شود ودر صورتی که بعدا مشخص گردد که خدمه کاروان در واقع بعنوان زائر ودر ظاهر به صورت خدمه به حج اعزام شده ، تصمیمات مقتضی درباره مدیران کاروان مربوط اتخاذ خواهند شد. لازم به توضیح است که از خدمه کاروان به هنگام معرفی مصاحبه از نظر کلی ووظیفه ای که به عهده آنان محول خواهد شد ودر ارتباط با سفر حج آزمون به عمل آمده وافراد واجد شرایط لازم برگزیده شده اند. ۴-دفتر تبلیغات حج در سال جاری با تشکیل کمیسیونها وجلسات متعدد کار بررسی متقاضیان روحانی کاروان را انجام داده وبر اساس ضوابطی که قبلا به تصویب رسیده نسبت به انتخاب افراد ذی صلاح اقدام نموده ، واسامی آنها را ابلاغ واعلان نموده است. مدیران کاروان مجازند روحانیون کاروان خود را از بین افرادی که مورد تایید دفتر تبلیغات قرار گرفته اند انتخاب نمایند. بدیهی است مسئولیت ووظیفه روحانیون کاروانهای ارشاد وراهنمائی  زائران وآموزش اعمال و مناسک حج بوده وشرح وظایف آنان بتفصیل از طرف دفتر تبلیغات تهیه ودر اختیار آنان قرار خواهد گرفت واز طرف دفتر تبلیغات حج جلسات آموزشی ترتیب داده خواهد شد تا هرچه بیشتر روحانیون به وظایف خطیری که دارند آشنا شوند ۵_به منظور اعمال نظارت واداره امور حج در کشور عربستان ، ستادهای حج در شهرهای جده ،مدینه ومکه مستقر می شوند. ستادهای مذکور با استفاده از خدمات امداد گران –گروه رسیدگی به شکایات_ بازرسان –ماموران پست وتلگراف- گروههای ایمنی –خبرنگار وغیره در خدمت زائران به طور شبانه روزی فعالیت داشته وآماده خدمت وکمک رسانی می باشند.ترتیب رفت وبرگشت زائران توسط ستادهای –حمل ونقل در یک برنامه منظم با هکاری هواپیمائی جمهوزی اسلامی ایران داده شده وقسمت اعظم  برنامه های اجرائی انجام وبقیه در شرف اتمام است. ۶_در سال جاری سازمان مصمم است اهم اقلام غذائی مصرف کاروانهای حج را راسا تهیه نموده ودر اختیار کاروانهای حج قرار دهد . به همین جهت گروه تدارکات مواد غذائی را به طور محدود به کشور عربستان اعزام نموده تا گروه با استفاده از تجارب گذشته نسبت به تهیه وتامین مصرف گوشت ،مرغ ،ماهی،نوشابه ،برنج ،قند،شکر،چای ؛روغن ومیوه زائران اقدام نمایند این اقلام علاوه بر یکنواخت کردن پذیرائی در کاروانها در مصرف ارز وکاهش قیمتها نیز تاثیر فراوان خواهد داشت ودر هزینه ها صرفه جوئی بعمل خواهد آمد. ومهمتر از همه ،چون بااعزام نمایندگان سازمان در ذبح گوسفند ومرغ خریداری شده نظارت خواهد شد، برای زائران این اطمینان حاصل خواهد گردیدکه مقررات ذبح اسلامی کاملا رعایت شده است ۷_هیئت پزشکی حج متشکل از کادر درمانی وبهداشتی مجهز به تخصصهای  پزشکی وبیمارستانها ودرمانگاهها با پرسنل مربوط در جده ،مدینه ،مکه ،منی وعرفات آماده انجام هرگونه کمکهای درمانی وبهداشتی می باشند.این هیئت قبل از عزیمت زائران با تجهیزات کافی به عربستان اعزام خواهد شد ودستورالعمل درمانی وبهداشتی را برای حجاج بیت الله الحرام ارائه خواهند نمود. سازمان حج وزیارت از خواهران وبرادران زائر تقاضا دارد به لحاظ حفظ سلامت وتندرستی خود به نکات بهداشتی ودرمانی دقیقا توجه فرمایند. ۸_ گروه اجارد منازل در شهرهای مکه ومدینه با وجود تضییقات وکارشکنی های دولت عربستان به تعداد محدود اعزام شده وبه دلایل مذکور عزیمت این گروه با تاخیر زیاد انجام گردید وطبیعی است که در سال جاری با مشکلات زیادی در مورد دوری خانه ها از حرمین شریفین ونامناسب بودن قسمتی از خانه ها ونداشتن تجهیزات کافی از جمله وسایل خنک کننده مواجه خواهیم بود. زائران محترم بایستی با روح ایثارگر خود وبا توجه به حقایق یاد شده با این قبیل مسائل برخورد منطقی داشته باشند. البته سازمان کمال سعی وکوشش  خود را به کار خواهد بست تا موجبات رفاه وآسایش حجاج بیت الله الحرام را فراهم نماید. ۹_برنامه عزیمت پرواز های زائران از پنج ایستگاه که عبارتند از فرودگاه مهرآباد تهران _تبریز_ مشهد _اصفهان وشیراز تا ورود به عربستان به انجام مناسک وبازگشت ومراجعت آنان به ایران دقیقا با ذکر جزئیات پیش بینی شده وحتی چگونگی پذیرائی آنان در منی وعرفات تبیین وبه مدیران کاروان ابلاغ گردیده ونسخه ای از دستورالعمل اجرائی نیز در اختیار ناظرین کاروانها قرار خواهد گرفت. بنابراین در صورتی که خواهران وبرادران زائر بوجود نارسائی ومشکلی در این زمینه برخورد می نمایند، جا دارد با کمال خونسردی ومتانت  درآغاز تذکرات لازم را به مدیر کاروان بدهند ودر صورت ترتیب اثر ندادن به ناظر وحتی ستادهای حج مراجعه ورفع مشکل نمایند وسعی نمایند باخودداری از هر گونه درگیری ومناقشه، صبر وحوصله کافی به کار بندند وبا شتابزدگی به قضاوت یکطرفه ننشینند ووظائف وتعهدات سازمان ومدیر کاروان را با توجه به امکانات وشرایط اقلیمی مورد نظر داشته باشند. ۱۰_روحانیون کاروانها که هریک یا دونفر (حسب تعداد زائران گروه) از آنها در کاروانها مستقر هستند ،وظیفه ارشاد وراهنمائی وپاسخ گوئی به سئوالات خواهران وبرادران در زمینه اعمال و مناسک و احکام دینی هستند. زائران محترم بایستی دقیقا به مسائل خود توجه نمایند که خدای نکرده به علت سهل انگاری ویا نداشتن حکم مسئله ای با بطلان اعمال ویا نقص آن مواجه نشوند و انشاءالله حجی مقبول بجای آورند. ۱۱_چون مسائل ایمنی در این سفر روحانی نیز حائز اهمیت است زائران بایستی دقیقا به دستورات ایمنی که از افراد سازمان امور ودفاع غیر نظامی انتخاب واعزام می شوند وبه موقع جهت ارائه طریق ودادن تعلیمات لازم درباره محل نصب واستفاده وسائل خاموش کننده وسایر پیشگیریهای لازم مراجعه می نمایند .توجه فرمایند تا خدای نکرده حادثه ناگواری برای آنان وکاروان آنها ایجاد نشود ۱۲_برخورد  زائران گرامی ونحوه ظاهر شدن آنان در انظار عمومی ،آن هم در محیطی خارج از کشور خودشان که هزاران نفر از خواهران وبرادران مسلمان بازبان فرهنگ وملیت متفاوت شرکت دارند، معرف شخصیت آنها است. زائران ایرانی باید توجه داشته باشند که بعنوان پیام آور انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در این کنفرانس عظیم جهانی شرکت می نمایند وباید از هر جهت در رفتار وگفتار ونحوه برخورد ولباس پوشیدن ،اردو وسرمشق سایر زائران باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *