مصاحبه با :حجه الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها

لازم است در جماعت اهل سنّت حاضر شوند واز انعقاد وتشکیل نماز جماعات در منازل وگذاشتن بلندگوهای خلاف رویه اجتناب نمایند.امام خمینی

مصاحبه با :حجه الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها.نمایندۀ امام وسرپرست حجاج ایرانی

جنابعالی بعنوان نماینده امام وسرپرست حجاج ایرانی دیدگاه خود را نسبت به نقش حج در جامعه بین الملل اسلامی بویژه در شرایط کنونی ،توضیح دهید؟بسم الله الرحمن الرحیم .”واذان من الله ورسوله الی الناس یوم الحج الاکبر  ان الله بریء من المشرکین ورسوله”.اگر در این آیه وشان نزول آن دقت کنیم ،به این نتیجه میرسیم که در صدر اسلام وآغاز نهضت جهانی اسلام پیامبر اسلام«ص» مکه وبخصوص در ایام حج ،به عنوان مرکزی برای اعلام مواضع اصولی پیامبر اسلام «ص» در زمان خودشان بوده ودر همۀ زمانها به تناسب آن زمان ،بیان مواضع اصولی اسلام بویژه در برابر کفار ومشرکین_ودریک کلمه:تمام دشمنان اسلام _در این آیه ای که تلاوت کردم ،بر حسب دستور خداوند ،پیامبر «ص» مامور میشدند که در ایام حج در چنین مشهد عظیمی که از همه قبائل وهمه نقاط مردم برای زیارت خانه خدا می آیند ، مواضع خودشان را در برابر کفار ومشرکین و دشمنان اسلام اعلام کنند.اتفاقا در این آیه ،اکثر مفسرین از عامه واهل سنت ،یوم الحج الاکبر را به یک روز خاص در سال که در  زمان پیامبر«ص»  بوده ،تفسیر نکرده اند بلکه همه ساله در موسم حج تمتع که در مکه اجتماع میکنند ،یوم الحج الاکبر  را به آن روزهای خاص تفسیر کرده اند ،یعنی انتخاب مکه ،آن هم در آن یوم الحج الاکبر درست توجه شده، چرا که در آن اجتماع عمومی که در زمان پیامبر از همه نقاط شبه جزیره وخارج از شبه جزیره کسانی در آنجا می آمدند ،یک چنین روزی را پیامبر «ص» به حکم قرآن ودستور خداوند برای اعلام این موضع اساسی که “ان الله بریء من المشرکین ورسوله”. انتخاب میکند،که به تعبیر امروزی همان شعار مرگ بر کفار ومرگ بر مشرکین ومرگ بر منافق ومرگ بر استکبار جهانی ومرگ بر آمریکا و ومرگ بر اسرائیل است.در هر صورت امیرالمؤمنین «ع» موفق شد که در حضور تمام کفاری که در مکه جمع شده بودند _این آیه را بخواند وموضع اسلام  را در برابر آنها اعلام کند.این آیه به صراحت نشان می دهد که مکه در ایام حج ،جایی است برای اینکه مواضع مسلمین در برابر کفار اعلام شود واین آیه نیز نشان می دهد که حج ،کنگره ای است متعلق به تمام مسلمانها وبرای بیان کردن آن مسائلی که مربوط به همه مسلمین است.این آیه اعلام بیزاری خداوند ورسول خدا ازمشرکین ،آمریکا،شوروی واسراییل است،وهمچنین تمام قدرتهای وابسته به آنها وتمام حکومتهای مرتجعی است که شیطانکهای دور آن شیطانهای بزرگ وبخصوص شیطان بزرگشان آمریکا اجتماع کرده اند. بنابراین با توجه به این آیه ،ما به حکم قرآن موظفیم حج را به عنوان یک مجمع جهانی مسلمین  برای اعلام مواضع اصولی در برابر کفار جهانی انتخاب کنیم .واین وظیفه همه مسلمین است ،چیزی نیست که بخشی از مسلمین بپذیرندوبخشی دیگر معتقد نباشند .در همین جا مناسب است بگویم :در سال گذشته اولین روزی که وارد عربستان شدیم هنوز در جده بودیم که وزیر حج عربستان به دیدارمان آمد.البته در صورت ظاهر به عنوان دیدن آمده بود ولی در واقع آمده بود تهدید کند شما حق ندارید به وظائف اسلامیتان که در ارتباط با مسائل سیاسی است کاری انجام دهید.من گفتم :شما از کجا میگوئید که ما حق نداریم ونباید این شعارها را بدهیم ومسائل را برای مسلمانان بازگو کنیم؟گفت:برای اینکه این چیزها در قرآن وسیره پیامبر«ص» وجود ندارد! گفتم بنابراین ،شما قرآن را قبول دارید وهرچه قرآن دستور دهد می پذیرید؟ با تعجب گفت: بله قبول داریم . گفتم قرآن می گوید: “واذان من الله ورسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین ورسوله”  من از شما می پرسم:اینکه اعلام باید بشود که خدا و رسولش از مشرکین  بیزارند  این فقط وظیفه پیامبر اکرم«ص» بوده وبقیه مسلمین دیگر موظف نیستند که اعلام بیزاری کنند، به تبع از خداوند وبه تبع از رسول اکرم؟ شما میخواهید بگوئید که اصلا مسلمانان چنین وظیفه ای ندارند یا این وظیفه را دارند ولی بر خلاف پیامبر که این کار را در ایام حج  انجام میداد ،بروند در جای دیگر این کار را بکنند!؟ گفت:ما هم قبول داریم که باید این مسائل گفته شود ولی در جلساتی خصوصی بین سران کشورها وکسانی که متوجه مسائل سیاسی هستند ،نه بین عامه مردم! گفتم: اتفاقا این آیه بعکس  سخن شما گفته است برای اینکه میگوید در روز حج اکبر _که مردم در مکه اجتماع میکنند_پیغمبر به خود مردم بگوید،وگرنه پیغمبر هم میتوانست سران قریش وسران قبائل دیگر را دعوت کند وهیچ لزومی نداشت که روز حج اکبر باشد،در یک جلسه ای با آنان صحبت میکرد ولی قرآن به پیامبر دستور میدهد که در آن روزها که همه مردم در آن اجتماع عظیم شرکت دارند چه سیاسیها وچه غیر سیاسیها ،علما وغیر علما ،عربها وعجمها ،این مطلب را اعلام کند، این خود نشان میدهد که این مسائل مربوط به محافل خصوصی نیست ،بلکه دقیقا باید در محافل عمومی گفته شود .حرف ما که به اینجا رسید گفت:اصولا ما با شما اختلاف ریشه ای داریم! گفتم : اتفاقا ما معتقدیم که هیچ اختلافی  نداریم برای اینکه ما وشما قرآن را قبول داریم واگر اختلافی باشد باید یکی از ما،قرآن را قبول نداشته باشیم . ما می گوئیم همه قرآن را بپذیریم  وتسلیم آن شویم ،اگر شما قبول ندارید معنایش این است که نمی خواهید تسلیم قرآن شوید. این آیه نشان میدهد که حج یک پایگاه جهانی اسلامی است برای مقابله با تمام دشمنان اسلام،واز همین جا نتیجه میگیریم که مسلمین باید با هم متحد باشند ودر یک جبهه واحد ،مواضع خود را دربرابر کفر جهانی _که معلوم میشود کفر هم یک جبهه است_ اعلام کنند.بیش از دو جبهه در دنیا وجود ندارد: یکی جبهه مسلمین وحق و دیگری: جبهه کفار وباطل. اولین قدمی که مسلمین باید در آنجا بردارند ،این است که: فریاد انزجار از مشرکین وکفار  را به گوش جهانیان برسانند هرکس که میخواهد مسلمان شود، در قدم اول باید شهادتین بگویدیعنی اعلام مواضع  قبل از اینکه به مرحله عمل برسد. اگر کسی بگوید من مسلمان شده ام اما به زبان نخواهد اعلام کند ،اسلام از او نمی پذیرد. کسی بگوید من مسلمانم نماز می خوانم ،روزه می گیرم،طواف خانه خدا می کنم وجمرات هم می کنم اما حاضر نیستم اعلام مواضع کنم ،اسلام قبول ندارد تا شهادتین نگوید فایده ای ندارد .اعلام مواضع مساله ای اساسی در اسلام است،هر که می گوید من مسلمانم،بایست شهادتین را اعلام کند وبه دنبال آن بیزاری از کفار.در اینجا بد نیست نکته ای را بگویم: دولت عربستان از جمله حرفهائی که سال گذشته به ما میگفت این بودکه: اگر شما با آمریکا واسرائیل مخالفید، بروید با اسرائیل جنگ کنید ،گفتن تنها فایده ای ندارد. ما میگفتیم :اولین مرحله جنگ با دشمن اعلام دشمنی است.باید اعلام کنیم که با او دشمنیم واو با ما دشمن است وما از او بیزار هستیم وشما حاضر نیستید که این حداقل را هم گوش کنید،چطور تحمل میکنید که ما برویم با اسرائیل بجنگیم!! در عین حال ما برای جنگیدن حرفی نداریم ، شما موافقت کنید در همین مکه ،در ایام حج ما اعلام میکنیم که مردم برای جنگ با اسرائیل آماده شوند و شما خواهید دید که همه مردم می آیند.شما جلوگیری نکنید ،ما می توانیم از همین جا ، یک نیروی عظیم چند صد هزار نفری بسیج کنیم وبرای جنگ در برابر اسرائیل به جبهه بفرستیم. شما با شعارش مخالفید، آن وقت چطور حاضر می شوید که ما برویم جنگ کنیم. امیدواریم با این جرقه ای که از برکت جمهوری اسلامی ایران زده شده، کم کم حج از آن حالتی که دولت عربستان به تبعیت از آمریکا می خواهد ،بیرون بیاید وتبدیل شود به همان حجی که اسلام خواسته است و انشاءالله مسلمانان هم به این بعد عظیم حج توجه بیشتری ابراز دارند  واز همین مرکز به خواست خداوند جبهۀ نیرومندی علیه کفر جهانی آغاز خواهد شد وبسیج خواهد شد.در روایات اسلامی ما هم آمده است که انقلاب عظیم جهانی نهائی  مهدی موعود علیه السلام از مکه آغاز می شود،واین هم مژده ای است برای اینکه انشاءالله  حج به سوی چنین سمتی حرکت می کند ،وخانه کعبه دارد آماده می شود برای برخاستن آن فریادی که در روایات هست: حضرت مهدی “عج” تکیه به خانه کعبه می کند واعلام می فرماید که : من قیام خود را آغاز کردم . _رسالت ویژه حجاج ایرانی وهمچنین نکات اساسی و مهمی که  حجاج باید بصورت مؤکد مورد عمل ورعایت کامل قرار دهند در این کنگره بزرگ الهی چیست؟ با توجه به اینکه رژیم عربستان .اکثر قریب به اتفاق رژیم هایی که در کشورهای اسلامی حاکم هستند وجدای از مردم وفرهنگ اسلامی هستند ،سعی می کنند که شعار ضد اسلامی تفکیک دین از سیاست را در ذهن وفکر مسلمانها جا بیاندازند زیرا که قدرتهای بزرگ ووابستگان به آنها متوجه شده اند که در اثر قرار گرفتن مسائل سیاسی ومذهبی در یک کادر و به تعبیر دیگر پیداکردن دین محتوای واقعی خودش را که از سیاسیت جدا نیست،یک چنین اسلامی  خطر اساسی وجدی است برای منافع قدرتهای بزرگ وبرای موجودیت حکومت های وابسته به آنها.به دلیل این احساس خطر شدیدا روی این مسئله تبلیغ می کنند واز آنجائی که امروز در دنیا ،انقلاب اسلامی بهترین نمونه ونشانۀ بارز باهم بودن مسائل سیاسی و دینی است وپیروزیهائی  که مردم ایران با تکیه به این شعار که”سیاست ما عین دیانت ما است و دیانت ما عین سیاست ” موفق شدند که یک رژیم ریشه دار تاریخی  دوهزاروپانصدساله را با همۀ وابستگی اش به بزرگترین قدرت امروز که آمریکا هست سرنگون کنند، یک چنین مردمی در برابر آن تبلیغاتی که رژیمهای وابسته به آمریکا وسایر قدرتها میکنند طبیعی است که بزرگترین رسالتشان ومسئولیتشان زدودن این تفکر غلط وآثار تبلیغات ضد اسلامی این حکومتها از ذهن سایر مسلمانهائی است که به عربستان هنگام حج خواهند آمد . برای آنها توضیح بدهند که یکی از عوامل مهم عقب ماندن مسلمانها وتسلط این حکومتهای وابسته به شرق وغرب برما این است که ما مسائل سیاسی را جدای از مسائل اسلامی ودینی کردیم وبنابراین آن دینی که پیغمبر اسلام آورده آن دین را هم نداریم . چون آن دین را نداریم با اینکه مسلمان هستیم عقب مانده ایم واین حکومتهای مرتجع وحقیر و وابسته بر ما مسلط شده اند.پس در درجه اول ،بزرگترین رسالتشان این است که در تماسهائی که در کشور عربستان درایام حج با همۀ مسلمانها دارند در این تماسها راه ودلایل مختلف وگوناگون نشان بدهند که سیاست در متن اسلام است واسلام ودین بدون سیاست ،اسلام پیغمبر نیست . اسلام آمریکائی است ، اسلام ساختۀ این حکام وابسته به آمریکا است. پرهیز از اختلاف. و بدنبال این مسئله ای که حجاجمان باید به آن توجه کنند این است که هم دشمن وهم دوست ما را دقیقا زیر نظر گرفته است دوستان انقلاب به خاطر این علاقه ای که به انقلاب دارند وعشقی که به امام دارند به حجاج ایرانی به عنوان فرزندان امام وفرزندان این انقلاب نگاه میکنند وبه عنوان یک انسان که با مشت ودست خالی رفتند به جنگ یک رژیم تا دندان مسلح شاه به همۀ پشتیبانیهائی که آمریکا میکرد وساقطش کردند ، با یک دیدۀ اعجاب به مردم ایران نگاه میکنند ،همراه با علاقه ومحبت ودوستی . لذا آنها از هر حرکت ما درس میگیرند به عنوان اینکه ببینند ما چه میکنیم  وآنها خودشان را به شکل ما در بیاورند تا آنها هم به آن پیروزیهائی که ملت ایران به آن دست یافته ،برسند . ودشمن هم به دلیل ضربه هائی که از اسلام وانقلاب اسلامی واز امام خورده تلاش میکند تا با بزرگ جلوه دادن اشتباهات وخطاهای حتی کوچک ما ،امام را، انقلاب را و اسلام وایران را در ذهن سایر مسلمانها بدنام وخدشه دار کند. پس دشمن در صدد است که عیبهای کوچک ما را بزرگ جلوه دهد و خوبی های ما را به صورت بدی جلوه بدهد. در یک چنین شرایطی ،حجاج ما به شدت باید مراقب اعمال و رفتار خود باشند. دشمن سعی میکند که در دنیا تبلیغ کند ما انقلابمان یک انقلاب شیعی است که درصدد نفی برادران سنی خودمان هستیم وسعی میکند که تبلیغ کند ما به عنوان یک گروه اقلیت در میان اکثریت مسلمین دنیا راهی برخلاف راه اسلام داریم میرویم!دریک چنین شرایطی که دشمن اینطور می خواهد تبلیغ کند،باتوجه به اینکه ما اصول اسلامیمان مشترک است بین همه فرق مسلمین از شیعه و سنی ،ما میتوانیم در ایام حج بااتکاء به آن اصول ،از مسائل اختلافی پرهیز کنیم .ودر فتواهای حضرت امام هم که مراجعه میکنیم مخصوصا به دستوراتی که در پیامهای سال اول و سالهای اول پیروزی انقلاب برای حجاج میدادند ،به شدت تاکید فرمودند روی پرهیز از مسائل اختلاف برانگیز ،مثلا فرموده اندکه: در نماز جماعت آنها در حالی که منعقد میشود شرکت کنید ودر آن حال توی کاروانها ومنازل خودتان نماز جماعت برقرار نکنید ،در حالی که نماز اقامه می شود شما از مسجد خارج نشوید.در حالیکه در نماز آنها شرکت میکنید مهر نگذارید وامثال این دستوراتی که فرموده اند. طرح مسائلی که اختلاف برانگیز است بین برادران شیعه وسنی ، آنها را لزوما نباید در آنجا مطرح کرد بلکه ضرورتا باید از آنها پرهیز کرد .دشمن سعی میکند همیشه به این مسئله شیعه وسنی به عنوان یک مسئله جدی ومحل اختلاف دامن بزند  واز این دامن زدن به اختلافات ،منافع خود را تحصیل بکند.روش خرید وفروش در سفر حج . وهمچنین در معاشرتها در این مدت که درآنجا هستیم ،برادران وخواهران سعی کنند که اولا: در نحوۀ برخورد با مغازه داران وفروشندگانی که در آنجا هستند رعایت اصول واحکام اسلام در خرید و فروش ،مسائل حرام وحلال در اموال مردم را به شدت مراعات ومراقبت کنند ،خواهرانمان آن عزت وکرامت مخصوص زنان اسلام را در معاشرت و برخورد دقیقا رعایت کنند وآن وزانت ومتانتی که در شان یک زن مسلمان، آن هم از یک کشور انقلابی مثل ایران وآن هم تحت تربیتهای امام است برخوردار باشند. وتوجه کنند که اینها در واقع در آنجا نمایانگر زنهای یک ملتی هستند که هزارها جوانشان را در جبهه ها قربانی کرده اند ونثار راه خدا کرده اند. هنگام خریدن دقت کنند،چیزهایی نخرند که دشمنان ما تبلیغ کنند که حجاج ایرانی سطح افکارشان تا اینجا است که اگر به سفر حج هم آمدند برای کشورشان چیزهایی را میخرند که در شان انسانهائی نیست که در شرایط جنگ میباشند با نیازهای فراوان ضروری و اساسی که مملکت دارد ما پولهایمان راببریم آنجا چیزهایی بخریم که نه تنها ضروری نیست بلکه اساسا زاید است در زندگی انسان .درخرید باید شئون اسلامی و انقلابی کشورمان را بکنند وحتی آنجا می توانند بخشی از خریدهایشان را چیزهایی قرار بدهند که امروز جبهه ها نیاز دارد. چیزهای عادی وساده هم هست که امروز موردنیاز است ودر همین جا هم می بینند گاهی رسانه ها اعلام میکنند برای جبهه ها چه چیزهایی نیاز داریم. وهمچنین در مواقع خرید رعایت شئون اسلامی را بکنند ،در مواقعی که وقت نماز است ،ساعات عبادت است ومسلمانها مشغول نماز جماعت هستند،آنها توی مغازه ها مشغول گفت وگو و چانه زدن راجع به خرید حتما نباشند ،مسائلی از این قبیل.  همچنین با توجه به اینکه اگر جمهوری اسلامی مقرراتی راوضع می کند که هرفردی چقدر پول می تواند با خودش ببرد خارج ازان مقدار بر خلاف مقررات است و همانطوری که می دانند خلاف این مقررات عمل کردن امروز گناه دارد اینها را توجه داشته باشندکه چون دولت جمهوری اسلامی بخاطر مصالح خود مردم این مقررات را وضع مکند، با تخلف از مقررات دولت نشان ندهند به دیگران که ما از دولتمان حمایت نمی کنیم. وقتی انها ملاحظه کنند حجاج ما پول ایرانی را می برند آنجا و در بازارهای عربستان به قیمتهای نازل به فروش می رسانند،بااینکه آنها می دانند دولت ما منع کرده است و بردن این پولها رااز کشور و خرید و فروشش در آنجا ممنوع است،این احساس را حجاج مابه سایرین با این عملشان ندهندکه ما از دولتمان در قوانین و مقرراتش حمایت نمی کنیم و عملا خودمان تخلف می کنیم از این قوانین و مقررات.روش معاشرت در کاروانها  در معاشرت باخودشان در میان کاوانها به نحوی رفتارکنند که رفتار اینها و معاشرتشان با همدیگرعبرت ودرسی باشد برای حجاج سایر کشورها. در سال گذشته توصیه کردم که حجاج ما مقداری از اوقاتشان را صرف کنندبه رفتن به داخل کاروانهای حجاج سایر کشورها، به عنوان مهمان وارد کاروان آنها بشوند بدون اینکه برای آنها ایجاد زحمتی بکنند،بروند بنشینند،یک ساعت،بیشتر،کمتر،مترجم همراه خودشان ببرند،با هر زبانی که می توانند با آنها حرف بزنند،از وضع آنها و کشورشان بپرسند،وضع خودمان و کشور خودمان را برایشان تعریف بکنند آنهارا دعوت کنند به داخل کاروانهایشان،مثلا انها را برای یک وعده ی ظهریا شب به ضیافت دعوت کنند که این معاشرتها و این محبتها-ولو جزئی-نسبت به آنها اثرات مطلوب بسیارفراوانی دارد.امیدوارم حجاج ما تمامی آنچه را که تذکر دادم و آنچه را که خودشان می دانند رعایت کنند که انشا الله سفرای خوبی برای امام و انقلاب و جمهوری اسلامی در خارج کشور ودر مرآی و منظر مسلمین سایر بلاد باشندتحلیل جنابعالی نسبت به کارشکنی های رژیم سعودی در مشکلاتی که در کار حج جمهوری اسلامی ایجاد می کند چیست ؟دو مسئله اساسی است در کار شکنی های عربستان نسبت به حجاج ایرانی که محور کارهای عربستان است .یکی مسئله وابستگی رژیم عربستان به آمریکا است .دومی خود سیستم حکومتی و نظام حکومتی عربستان است که سلطنتی است .لبه تیزحمله انقلاب اسلامی به این دو محور بوده است اولا جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به اسلام ،رژیم سلطنتی شاه را به عنوان یک رژیم   ضد اسلامی سرنگون کرد و دوم اینکه این رژیم سلطنتی غیر اسلامی را نه دلیل وابسته بودنش به آمریکا سرنگون کرد که در حقیقت آمریکا را هم از ایران بیرون کرد و نه تنها از ایران بلکه قدرت آمریکا و حیثیت و آبروی آمریکا را در منطقه به شدت به خطر انداخت .رژیم عربستان به این دو مسئله ،با این دو دلیل ،با انقلاب اسلامی ایران و طبعا با حجاج ایران در تضاد شدید قرار گرفته ، نمی خواهد حجاج ایرانی در عربستان حضور پیدا کنند ،یکی به دلیل اینکه مسلمانها و مخصوصا مسلمانهای حجاز به ایرانیها نگاه می کنند به عنوان یک ملتی که با تکیه بر ارزشهای اسلامی ،رژیم سلطنتی را به عنوان رژیم ضد اسلامی سرنگون کردند ،و خود حضور چنین مردمی در آنجا که همه وجودشان ضد سلطنت است و از یک رژیم سلطنتی صد در صد متنفرند الهام دهنده است به مردم عربستان که رژیم سلطنتی عربستان هم باید از بین برود ولو حجاج ایرانی این مطلب را تبلیغ هم نکنند عربستان می داند که صرف حضور یکصد هزار مردم از یک کشوری که سلطنت و رژیم سلطنتی را ضد اسلامی می دانستند و با فرمان اسلام ساقطش کردند ،این برای آنها خطرناک است .دوم اینکه حکومت عربستان به شدت وابسته به آمریکا است و مردم ایران شعارشان شب و روز”مرگ بر آمریکا”است و اینکه امروز تمام بدبختی های مسلمین زیر سر آمریکا است. طبیعتا رژیم عربستان میداند وقتی آمریکا در کشور عربستان و در بین مسلمانهای سایرکشورها مورد تنفرقرار بگیرد و مردم بیدار بشوند،این به خطرافتادن حیثیت آمریکا در منطقه،حکومتهای وابسته به آمریکارا هم به خطرمی اندازد.بنابراین هیچ دلیل دیگری نداشت جز اینکه دو دلیل کافی بود که کارشکنی های رژیم عربستان رادر سر راه حجاج ایرانی توجیه کند.هر چند رژیم عربستان به ظاهر می گوید که این حجاج ایرانی چون در اینجا تظاهرات می کنند و شعارات می دهند و این موجب به هم خوردن آسایش حجاج است از این جهت ما با آنها مخالفیم!اما واقعیت این نیست،حجاج ایرانی اگر شعار هم ندهند تظاهرات هم نکنند،اجتماعات هم نکنند حضور این حجاج ایرانی در آنجا برای رژیم عربستان حضور خطرناک است. بنابراین طبیعی است کارشکنی کنددرسر راه حجاج ایرانی،علاوه بر اینکه تنها مربوط به رژیم عربستان هم نیست بلکه بسیاری از رژیمهای دیگر منطقه را هم حضورایرانیها باز به خطرمی اندازد،برای اینکه سایر مسلمانها می آیند آنجا در این مجمع بزرگ جهانی اسلامی،ایرانیها را می بینند،از ایرانیها مطالبی را می شنوند و طبعا در آنها تاثیر می گذارد ،بر می گردند در کشورشان این مطالب را از زبان ایرانیها که شنیده اند به کشورشان منتقل می کنند و برای رژیم حاکم بر خودشان مسئله ساز می شوند . و با تزلزل هر یک از این کشورهای وابسته به آمریکا در منطقه رژیمهای دیگر هم آسیب پذیر است .یعنی رژیم اردن به خطر بیافتد ،این خطرسرایت می کند به عربستان ،اگر رژیم ملک حسن هم به خطر بیافتد سرایت میکند به آنجا ،فرق نمی کند ،همه آنها چون وابسته به یک محور هستند ،هر کدام ضربه بخورند دیگری هم این ضربه را باید تحمل بکند .مسئله دیگری که موجب کارشکنی های عربستان است،مسئله اسرائیل است ،عربستان در میان سایر کشورها بخصوص خیلی تلاش می کند که بگوید :من سردمدارمبارزه کشورهای اسلامی با اسرائیل هستم .یک رژیمی که به دورغ چنین شعاری را میدهد و تظاهر می کند حضور ایرانیها در عربستان با توجه به مواضع بسیار قدیمی و قاطع و سرسختانه ملت ایران در رابطه با اسرائیل و اعتقاد جازم و راسخ انقلاب و مردم ایران به اینکه اسرائیل باید از بین برود ،احساس می کند وقتی ایرانیها حضور پیدا می کنند در آنجا و مواضع رهبرشان را در رابطه با اسرائیل به گوش سایر مسلمانها می رسانند،رژیم عربستان طبعا در برابر این موضع گیری ایرانیها حالت انفعالی پیدا می کند و آن ماهیت واقعی اش که سازش با اسرائیل و قدرت مافوق اسرائیل که آمریکا است ،بر ملا می شود و افشا می شود .رژیم عربستان سخت وحشت دارد از اینکه در میان کشور های اسلامی ماهیت سازش کارانه اش با اسرائیل افشا بشود .

مسئله دیگر مسئله شوروی است :رژیم عربستان اولا به دلیل وابستگی اش به آمریکا مواضع مخالف شوروی دارد و ثانیا همان مواضع مخالف جدی و واقعی نیست به حسب ظاهر چنین مخالفت هایی را اعلام می کند و گرنه یک حکومت وابسته به آمریکا این استقلال را ندارد که بتواند پیش خودش تصمیم بگیرد که با یک قدرتی مثل شوروی مخالفت کند و همچنان که بین خود شوروی ،آمریکا و شوروی اختلافی در ماهیت و باطن نیست .اما دولت عربستان شدیدا می خواهد مانور بدهد روی این مسئله که چون شوروی یک کشور الحادی است و ما هم اینجا متولی خانه خدا هستیم بنا براین ما بیش از همه با شوروی دشمنیم مع ذلک می بینید عربستان در برابر تجاوز شوروی کمترین کاری نمی کند ولیکن مردم ایران علیرغم همه تجاوز شوروی به افغانستان سخت موضع قاطع و انقلابی هم دارند ،در همه جا هم فریاد “مرگ بر شوروی متجاوز “شان بلند است .و می بینید وقتی که ایرانیها حضور پیدا می کنند در آنجا و این شعار مرگ بر شوروی و اینکه شوروی متجاوز است را سر می دهند ،دولت عربستان را به حالت انفعال می اندازد و این ماهیت سازشکارانه اش حتی با شوروی هم افشاءمی شود.توصیه جنابعالی به عنوان نماینده امام و سرپرست حجاج ایرانی در رعایت مقررات ورود و خروج و همچنین مسائل گمرکی چیست؟مردم و حجاج محترم ایرانی باید توجه داشته باشند که انتقال صد هزار نفر از کشوری به کشور دیگر مشکلات فراوانی دارد و مسائل زیادی هم همراهش هست ،کار ساده ای نیست که دولت جمهوری اسلامی ایران این سفر را واگذار کند به اینکه خود مردم هرجور که مایلند از کشور خارج بشوند و یا برگردند به کشور!طبیعی است که همه حجاج ما توجه دارند چنین چیزی امکان پذیر نیست .طبعا دولت جمهوری اسلامی برای اینکه این انتقال از یک کشوری به کشور دیگر و مراجعتشان به شکل آبرومندی برگزار شود،مقرراتی را باید وضع کند.این مقررات اگر در بعضی از موارد-احساس میشود-ایجاد محدودیت میکند،صرف ایجاد محدودیت برای اشخاص لزوما به معنی بدبودن آن مقررات نیست بلکه حفظ حقوق افراد ایجاب میکند که مقرراتی محدودکننده وضع بشود. مثلا شما در رابطه با بهداشت ملاحظه کنید اینکه اگر دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد بگذارد ،هر کسی میخواهد برود به عربستان هرچند که بیماری داشته باشد مانعی ندارد،یا نه،اشخاص با توجه به وضع جسمی اشان در هر شرایطی باشند میتوانند به عربستان بروند! در حالی که در عربستان  مسائل فروانی به لحاظ بهداشتی مطرح است مسئله گرما هست،مسئله تغییر آب وهوا هست، مسئله بیماریهائی که ممکن است سایر حجاج به عربستان بیاورند ،بنابراین نمیشود قبول کرد این معنی که وزارت بهداری مقرراتی وضع نکند وشرایطی قائل نشود. یا مثلا اگر در رابطه با مسئله اعتیاد ،دولت جمهوری اسلامی ایران مقرراتی دارد که افراد معتاد نمی توانند این سفر را بروند، چرا؟ زیرا چنین افرادی برای ما مسائل سیاسی ایجاد میکنند که به ضرر جمهوری اسلامی است، هم فرد معتاد اگر برود و در آنجا نتواند به اعتیاد خودش پاسخ مثبت بدهد طبعا گرفتار مشکلات فراوانی خواهد شد که برای سازمان حج هم گرفتاری درست میکند،اگر بخواهد با خودش حمل مواد مخدر بکند که هم جرم است ،هم باعث سوء استفاده دشمنان میشود علیه انقلاب وعلیه ایران وعلیه ملت.پس این مقررات ولو در یک جهت،محدود کننده است اما به نفع جامعه است. یا مثلا در گمرکات آزاد باشد گرچه مردم ما خوبند وسوء استفاده نمی کنند ولی همیشه یک مشت سودجوی بی بندو بار که به هیچ چیز جز منافع مادی فکر نمی کنند آنها می آیند به صحنه وسوء استفاده می کنند از آزادی گمرکات.در اینجا تذکر می دهم که مردم به ویژه مدیران کاروانها مقررات حج را توجه کنند،خدمۀ کاروانها همه رعایت کنند آنچه را که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقررات وضع میکند و مطمئن باشند عده ای دلسوز می نشینند مسائل ومشکلات را بررسی می کنند ودر جهت حل مشکلات این مقررات را وضع می کنند البته باید تذکر بدهم به همۀ مسئولانی که در مشاغل مختلف در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سفر حج قرار میگیرند از مسئولان هواپیمائی از مسئولان گمرکات ،مسئولان سازمان حج وبانک و هرکسی  که به نحوی در رابطه با حج سروکارش با حجاج می افتد و در این سفر الهی باید خدمتی را ارائه بدهد، توجه کنند که اینها  مسافران معمولی نیستند،راهیان خانه خدا هستند اکثریتشان از طبقه مستضعف جامعه هستند،مستطیع که شدند معنایش این نیست که از طبقه ثروتمندان واشراف هستند اکثرشان از توی این روستاها آمده انداز این شهرهای کوچک آمده اند ،که عمری کار کرده اند وسخت ترین کارها را کرده اند، یک مقدار مالی فراهم کردند و بالاخره مستطیع شده اند، لذا وقتی اینها از سفر حج برمی گردند یا می خواهند بروند به سفر نسبت به آنها سخت گیری نکنند ونه تنها سخت گیری بلکه با چهرۀ گشاده وبا زبان ملایم برخورد کنند.اگر دیدند در بعضی از موارد یک فرد حاجی ،تخلفی کرده ، سعی نکنند به صورت ریختن آبروی او باآن تخلف برخورد کنند. من سال گذشته گفته ام امسال هم باز می گویم: اگر از مسئولان در هواپیمائی ،در گمرکات افراد اندکی پیدا بشوند که بارفتار ناهنجارشان بخواهند در حجاج ما این فکر را القا کنند  که همچنان در جمهوری اسلامی نسبت به حجاج بدرفتاری میشود،ما با این تعداد اندک به شدت برخورد خواهیم کرد ومطمئنیم اکثریت قاطع خدمتگزارانی که در فرودگاهات وگمرکات و هواپیمائی هستند علاقه مندان به جمهوری اسلامی وبه حج وبه خانه خدا هستند وانتظار میرود که جوری رفتار کنند که حجاج ما احساس بکنند که به دلیل اینکه زائر خانۀ خدا هستند، به همین دلیل تفاوتی دارند در نظر مسئولان مختلف با مسافرانی که به سایر کشورها برای تفریح وگردش می روند.امیدواریم هم مردم رعایت مقررات را بکنند وهم مسئولان، رعایت شئون وحدود حجاج خانۀ خدا را بکنند. انشاء الله.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *