حق

  • حق را به باطل نپوشانید:

Ÿwur (#qÝ¡Î۶ù=s?  Yysø۹$# È@ÏÜ»t7ø۹$$Î/ (#qãKçGõ۳s?ur ¨,ysø۹$# öNçFRr&ur tbqçHs>÷ès? ÇÍËÈ

و حق را با باطل نیامیزید! حق را با اینکه می دانید پنهان نکنید. (بقره-۴۲)

  • راه خدا حق است:

‘,ysø۹$# `ÏB y7Îi/¢‘ ( Ÿxsù ¨ûsðqä۳s? z`ÏB tûïΎtIôJßJø۹$# ÇÊÍÐÈ

این (فرمان تغییر قبله) حکم حقی از طرف پروردگار توست، بنابراین، هرگز از تردیدکنندگان در آن مباش! (بقره- ۱۴۷)

  • کتاب حق:

!$uZø۹t“Rr&ur y7ø‹s9Î) |=»tGÅ۳ø۹$# Èd,ysø۹$$Î/ $]%Ïd‰|ÁãB $yJÏj9 šú÷üt/ Ïm÷ƒy‰tƒ z`ÏB É=»tGÅ۶ø۹$# $·YÏJø‹ygãBur Ïmø‹n=tã (    (مائده-۴۸)

و این کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم؛ در حالی که این کتاب، تصدیق به درستی کتابهایی که در برابر او است نموده و برحقیقت آنها گواهی می دهد.

  • بعد از حق گمراهی است:

#sŒ$yJsù y‰÷èt/ Èd,ysø۹$# žwÎ) ã@»n=žÒ۹$# ( ۴’¯Tr’sù šcqèùuŽóÇè? ÇÌËÈ

پس از حق و درستی، غیر از گمراهی چه می خواهد باشد،‌پس شما را به کجا می کشانند (و چگونه چشم پوشی از حق می نمائید)؟                           (یونس-۳۲)

  • احقاق حق از جانب پروردگار حتمی است:

߉ƒÌãƒur ª!$# br& ¨,Ïtä† ¨,ysø۹$# ¾ÏmÏG»yJÎ=s3Î/ yìsÜø)tƒur tÎ/#yŠ tûï͍Ïÿ»s3ø۹$# ÇÐÈ   ¨,ÅsãŠÏ۹ ¨,ysø۹$# Ÿ@ÏÜö۷ãƒur Ÿ@ÏÜ»t7ø۹$# öqs9ur on̍x. šcqãB̍ôfßJø۹$# ÇÑÈ                                                                                                            (انفال-۷-۸)

و به خدا می خواهد حق را با کلمات خویش ثابت گرداند و بنیاد کافران را قطع نماید تا اینکه حق استقرار یابد و باطل نابودشود گرچه بدکاران را خوش نیاید.

  • خدا به سوی حق هدایت می کند:

۴ È@è% ª!$# “ωöku‰ Èd,ysù=Ï۹ ۳ `yJsùr& ü“ωöku‰ ’n<Î) Èd,ysø۹$# ‘,ymr& cr& yìt6­Gム`¨Br& žw ü“Ïd‰Íku‰ HwÎ) br& 3“y‰ökç‰ ( $yJsù ö/ä۳s9 y#ø‹x. šcqßJä۳øtrB ÇÌÎÈ

بگو- ای پیامبر- خدا به سوی حق هدایت می کند. آیا آن که به سوی حق هدایت می کند، شایسته تر به پیروی است یا کسی که هدایت نمی کند مگر که خودش هدایت شود. پس چه شده است شما را ؟ چگونه قضاوت می کنید؟                  (یونس-۳۵)

  • گمان، بی نیازی از حق نیارد:

$tBur ßìÎ۷­Gtƒ óOèdçŽsYø.r& žwÎ) $‡Zsß ۴ ¨bÎ) £`©à۹$# Ÿw ÓÍ_øóムz`ÏB Èd,ptø:$# $º«ø‹x©                        (یونس-۳۶)

اکثر این مرد م جزاز گمان از چیزی پیروی نمی‌کنند، و گمان بی نیازی از حق نمی آورد.

  • وعده خدا حق است:

šúïÏ%©!$#ur (#qãYtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á۹$# óOßgè=Åzô‰ãZy™ ;M»¨Zy_ “̍øgrB `ÏB $ygÏFøtrB ㍻yg÷RF{$# tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Y‰t/r& ( y‰ôãur «!$# $y)ym 4 ô`tBur ä-y‰ô¹r& z`ÏB «!$# WxŠÏ% ÇÊËËÈ

آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آنان را به بهشتهائی خواهیم برد که جویها در زیر آن روان است و برای همیشه در آن بهشتها جاودان خواهند بود. وعده خدا حق است و کیست که در گفتار از خدا راستگوتر است.                (نساء-۱۲۲)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *