امام خمینی ثابت و استوار

امام خميني
ثابت و استوار از آغاز تاپايان

قرآن کتاب
انسان سازي

(قرآن براي
همه است و سعادت همه را بيمه ميکند. در پناه قرآن بود که اسلام در نيم قرن بر همه
امپراطوريهاي در آن وقت غلبه کرد و ما،مادامي که در پناه قرآن هستيم بردشمنان غلبه
خواهيم کرد و اگرخداي نخواسته دشمنان اسلام ما را از  اسلام و قرآن جدا کردند،بايد بنشينيم و ببينيم
که ما در ذلّت، خفّت، بندگي، زندگي ميکنيم، استقلال و آزادي درپيروي از قرآن کريم
و رسول اکرم است).

(15/2/58)

(قرآن آيات
الهي است و انگيزه بعثت، آوردن اين کتاب بزرگ است و تلاوت کردن اين کتاب بزرگ وآيه
عظيم الهي است. گرچه همه عالم آيات حق تعالي هستند لکن  قرآن کريم فشرده ازتمام خلقت و تمام چيزهائي که
دربعثت بايد انجام بگيرد.قرآن کريم يک سفره اي است که خداي تبارک و تعالي به وسيله
پيغمبر اکرم دربين بشر گسترده است که تمام از آن هريک به مقدار استعداد خودش
استفاده کند.(11/3/60)

(اين کتاب
آسماني ـ الهي که صورت عيني  و کتبي جميع
اسماء و صفات و آيات و بينات است و ازمقامات غيبي آن دست ما کوتاه است و جز وجود
اقدس جامع(من خوطب به)ازاسرار آن کسي آگاه نيست و به برکت آن ذات مقدس و به تعليم
اوخلّص اولياي عظام دريافت آن نموده اند و به برکت مجاهدات و رياضت هاي قلبيه،خلّص
اهل معرفت به پرتوي از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره‌مند شده اند و اکنون
صورت کتبي آن که به لسان وحي بعد نزول از مراحل و مراتب،بي کم و کاست و بدون يک
حرف کم و زياد به دست ماافتاده است.خداي نخواسته مباد که مهجور شود و گرچه ابعاد
مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب  آن
از دسترس بشر عادي دور است لکن به اندازه علم و معرفت واستعدادهاي اهل معرفت و
تحقيق در رشته هاي لاينتناهاي عرفان الهي و بحر مواج کشف محمدي صلي الله عليه وآله
و سلم بهره هايي بردارند و به ديگران بدهند و اهل فلسفه و برهان با بررسي رموزي که
خاص اين کتاب الهي است و با اشارات از آن مسايل عميق گذشته، براهين فلسفه
الهي  را کشف و حل کرده در دسترس اهلش قرار
دهند. و وارستگان صاحب آداب قلبي و مراقبات باطني رشحه و جرعه اي ازآنچه قلب عوالم
از(اديني ربي)دريافت فرموده، براي تشنگان اين کوثر به هديه آورند و آنان را مؤدب
به آداب الله تا حد ميسور نمايند. و متقيان تشنه هدايت بارقه اي از آنچه به نور
تقوا از اين سرچشمه جوشان (هدي للمتقين)

هدايت يافته
اند، براي عاشقان سوخته هدايت الله به ارمغان آورند. و بالآخره هر طايفه اي از
علماي اعلام و دانشمندان معظم به بعدي از ابعاد الهي اين کتاب مقدس دامن به کمر
زده و قلم به دست گرفته و آرزوي عاشقان قرآن را برآورند و

درابعاد
سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و جنگ و صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا
معلوم شود اين کتاب سرچشمه همه چيز است؛ از عرفان و فلسفه تا ادب و سياست،تا
بيخبران نگويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتي بيش نيست و رياضت و سير و سلوک
کار درويشان قلندر است، با اسلام به سياست و حکومت و اداره کشور چه کاردارد که اين
سلاطين و رؤساي جمهور و اهل دنياست، با اسلام دين صلح و سازش است و حتي  ازجنگ و جدال با ستمکاران بري است.و به قرآن آن
آورند که کليساي جاهل و سياستمداران بازيگر به سر دين مسيح عظيم الشأن آوردند. هان
اي حوزه هاي علميه و دانشگاههاي اهل تحقيق! بپاخيزيد و قرآن کريم را از شر جاهلان
متنسک و عالمان متهتک که از روي علم  عمد
به قرآن و اسلام تاخته و مي تازند، نجات دهيد. و اين جانب از روي جد،نه تعارف
معمولي، مي گويم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسّف دارم، و شما
اي فرزندان برومند اسلام! حوزه ها و دانشگاهها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد
بسيار مختلف آن بيدار کنيد. تدريس قرآن در هر رشته اي از آن را محط نظر و مقصد
اعلاي خود قرار دهيد. مبادا خداي ناخواسته درآخر عمر که ضعف پيري بر شما هجوم کرد
از کرده پشيمان و تآسّف بر ايّام جواني بخوريد همچون نويسنده). (16/5/65)

(ما مفتخريم
و ملت عزيز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پيرو مذهبي است که ميخواهد
حقايق قرآني که سراسر آن از وحدت بين مسلمين بلکه بشريت دم مي زند، از مقبره ها و
گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترين نسخه نجات دهنده بشر از جميع قيودي که
برپاي و دست و قلب و عقل او پيچيده است و او را به سوي فنا و نيستي و بردگي و
بندگي طاغوتيان مي کشاند،نجات دهد).(وصيتنامه سياسي الهي )