رهنمود های مقام معظّم رهبری

 

 

رهنمودها

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله
خامنه اي

*اگر دستگاه قضائي در يک کشور سالم
باشد مي توان نتيجه گرفت که آن جامعه به لحاظ برخورداري از عدالت و دوري از تبعيض،
ستم، اجحاف و تجاوز در يک وضع سالمي قرار دارد.

اصلاح سازي دستگاه قضائي در درجه
اول به اين است که قضاوت نسبت به تمامي افراد جامعه يکسان باشد.

(5/4/70)

*فداکاريها، ايمان و صبر مردم، خون
شهيدان عاليقدر، صدق ملت در عشق به اسلام، حضور مردم در صحنه، رهنمودها و خطّ روشن
ارائه شده توسط رهبري بي نظير امام امّت، از جمله عوامل مؤثّر در برخورداري از
حمايت الهي و دست هدايتگر خداوند بودند و با حفظ اينهاست که خداوند باز هم به
حمايت خود ادامه خواهد داد.

*دشمن همواره و در هر زمان به نوعي
در صدد فاجعه آفريني است و براي اين منظور عناصر و گروه هاي پست فرومايه و خود
فروخته اي نظير منافقين و رژيم عراق را به عنوان ابزار و آلت دست خود بکار مي
گيرد. استکبار آمريکا و سرمايه داران بزرگ بين المللي با تمام وجود با اسلام و
انقلاب اسلامي مخالفند و در صدد ضربه زدن هستند. دشمن از اسلام و اين ملت سيلي
خورده و سفره اش در اين کشور برچيده شده و در ديگر کشورهاي اسلامي نيز تهديد به
جمع شدن است لذا وظيفه ما هوشياري و حفظ اصول و موازين انقلاب است.

*اين ملت تا زماني که هوشيار، با
ايمان و علاقمند به انقلاب، دلباخته نظام اسلامي و حامي مسئولين باشد آمريکا و
مزدورانش کاري از پيش نخواهند برد.

(8/4/70)

*مفهوم استبداد، خود سري و يا به
ميل خود به ضرر مردم تصميم گرفتن به هيچوجه در معناي ولايت اسلامي که خود ناشي از
ارزشهاست وجود ندارد.

*ولايت توأم با عدالت آسيب پذير
است زيرا به محض تحقق يک عمل خلاف و خارج از محدوده اوامر و نواهي اسلامي و انجام
کوچکترين ظلم، کج رفتاري خلاف شرع، تبعيض و ترک وظيفه، شرط عدالت از وليّ سلب شده
و او از منصب خود عزل مي شود.

*قدرت طلباني که امروز زمام امور
دنيا را در دست دارند و در وجود خود تحقق پارسائي، دوري از شهوات و بي اعتنائي به
زخارف دنيا را عملي نمي بينند چگونه مي توانند حکومت خود را بر اساس همان ولايتي
بنا نهند که اسلام گفته است و از همين روست که با اسلام، انقلاب و نظام اسلامي
مخالفت مي کنند.

(10/4/70)

*اصناف نبايد به اختلاف، باندبازيو
سياسي کاري کشيده شوند بلکه بايد بصورت يکپارچه در خدمت اهداف اسلامي و سياستهاي
جمهوري اسلامي باشند و به عنوان تکليف و وظيفه از راه يافتن دو دستگي هاي ناشي از
دسته بنديهاي سياسي در بين اصناف جلوگيري کنند.

(13/4/70)

*در سالهاي پس از انقلاب، بويژه در
دوران جنگ برخي از اصناف، کسبه و تجّار بسيار بد عمل کردند، قوانين را زير پا
گذاشتند، به ثروت هاي کلان دست يافتند و در تحمل فشارهاي ناشي از جنگ و محاصره
اقتصادي با مردم، قشرهاي حقوق بگير، کارگران، کارمندان و نظاميان سهيم نشدند و حتي
برخي از آنان بر اين فشارها افزودند و بگونه اي رفتار کردند که مناسب چهره اسلامي
و انقلابي اصناف مسلمان در جمهوري اسلامي نيست.

(13/4/70)