امام خمینی ثابت و استوار

امام
خميني ثابت و استوار از آغاز تا پايان

وابستگي
اقتصادي موجب وابستگيهاي ديگر

«اگر
ما مسامحه بکنيم و وابسته به خارج باشيم، اين وابستگي اقتصادي به خارج قهراً
وابستگي سياسي مي آورد، قهراً وابستگي اجتماعي مي آورد و ما همان اسيرها خواهيم
بود که بود و به ما همان ها حکومت خواهند کرد که کردند. ما بايد از اين جهت
اقتصادي فارغ بشويم، يعني دستمان پيش ديگران دراز نباشد که بده به من،که هروقت جلو
آنرا بخواهد بگيرد ما فلج بشويم». (2/8/1358)

«اگر
چنانچه ما احتياج داشته باشيم در ارزاقمان به خارج، اين وابستگي براي ما اسباب اين
مي شود که در امور سياسي هم وابسته باشيم و ما بايد وابستگي مان را از اجانب و از
غرب و شرق قطع کنيم. اگر ما بخواهيم که مملکتمان يک مملکت مستقل آزاد مال خودمان
باشد، بايد در اين اموري که مربوط به اقتصاد است،مربوط به فرهنگ است،مربوط به امور
ديگر کشور است خودمان فعاليت کنيم و ننشينيم ديگران انجام بدهند. دولت هم مثل خود
شما يکي از افراد اين مملکت است،آنهم به اندازه قدرتش بايد همراهي کند لکن ما
نبايد بنشينيم که دولت همراهي بکند و اگر او نکند ما کاري نکنيم». (6/8/1358)

«ايران
امروز محتاج به کار است حتي من اين اجتماعاتي که در اين جا و در بيرون منزل مي شود
خيلي صحيح نمي دانم براي اينکه نبايد اينها از کار دست بردارند و همه اش باب تظاهر
باشد، تظاهر البته در پيشرفت امور مملکت يک تقويت روحي مي کند لکن دائمي نبايد
باشد،بايد کار بکنند مردم،کشاورز مشغول کشاورزي باشد، آنهائي که کارخانه دارند
مشغول توليد باشند، صنايع کوچک و بزرگ مشغول کار باشند… اگر ما يک وابستگي
اقتصادي داشته باشيم اين موجب اين مي شود که وابستگي سياسي هم پيدا بکنيم و
وابستگي نظامي هم حتي پيدا بکنيم مملکتمان باز برگردد به آن حالي که سابق بود».
(15/10/1358)

«مبادلات
تجارتي اسمش وابستگي نيست،وابستگي آن بود که ما در زمان شاه داشتيم که همه چيزمان
را بايد آنها بيايند اداره بکنند،مستشار بيايد و لشکر ما را آنطور بکند که کردند و
آن طور خرابکاري. اين مبادلات و باب خريد و فروش که متقابل يک اشخاصي با هم خريد و
فروش دارند اين وابستگي اسمش نيست. الان ايران وابسته به هيچ جا نيست و اين بهترين
چيزي است که جمهوري اسلامي آورده است و آزادي هم هست». (16/10/1359)

«
من سياست داخلي و خارجي کشور را به دقت ملاحظه مي کنم و تا زنده ام نخواهم گذاشت
مسير سياست واقعي ما عوض شود و مسئولين نيز چيزي غيراز اين نمي خواهند و انتظاري
غير از اين از آنان نمي رود… به مسئولين و دست اندرکاران در هر رده نيز مي گويم
که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنيد تا آخرين رگ و ريشه هاي وابستگي اين
کشور به بيگانگان را در هر زمينه اي قطع نمائيد- که انشاء الله خواهيد کرد- و اگر
مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنيد که اجر سکوت براي پيشبرد اهداف
نظام و اسلام به مراتب بيشتر از دفاع از اتهام وابستگي است». 11/7/1367)

«بايد
هشيار و بيدار و مراقب باشيد که سياست بازان پيوسته به غرب و شرق با وسوسه هاي
شيطاني شما را به سوي اين چپاولگران بين المللي نکشند و با اراده مصمم و فعاليت و
پشتکار خود به رفع وابستگي ها قيام کنيد و بدانيد که نژاد اروپا و آمريکا و شوروي
کم ندارد و اگر خودي خود را بيابد و يأس را از خود دور کند و چشم داشت به غير خود
نداشته باشد،دردراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چيز را دارد و آنچه انسانهاي
شبيه به اينان به آن رسيده اند، شما هم خواهيد رسيد؛ به شرط اتکال به خداوند تعالي
و اتکاء به نفس و قطع وابستگي به ديگران و تحمل سخي ها براي رسيدن به زندگي
شرافتمندانه و خارج شده از تحت سلطه اجانب. و بر دولت ها  و دست اندرکاران است،چه در نسل حاضر و چه در
نسل هاي آينده،که از متخصصين خود قدرداني کنند و آنان را با کمک هاي مادي و معنوي
تشويق به کار نمايند و از ورود کالاهاي مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيري نمايند و
به آنچه دارند بسازند. تا خود همه چيز بسازند». (وصيت نامه سياسي، الهي)

«از
هر امري که شائبه وابستگي با همه ابعادي ک دارد به طور قاطع احتراز نمائيد و بايد
بدانيد که وابستگي در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر فريبنده اي داشته باشد يا
منفعت و فايده اي در حال داشته باشد؛ لکن در نتيجه، ريشه کشور را به تباهي خواهد
کشيد». (وصيت نامه سياسي، الهي)