گفته ها و نوشته ها

گفته ها و
نوشته ها

معرفه الله

آتن کس که ره
معرفه الله پوید

                        پیوسته زهر ذره خدا می
جوید

تا هستی
خویشتن فراموش نکند

                                خواهد که زشرک
عطر وحدت بوید

فریاد رس

فریادرس ناله
درویش توئی

                        آرامی بخش این دل ریش
توئی

طوفان
فزاینده مرا غرق نمود

                        یادآور راه کشتی خویش
توئی

کجا روم داد
کنم

تا چند زدست
خویش فریاد کنم

                                از کرده خود کجا
روم دادکنم

طاعات مرا
گناه باید شمری

                        پس از گنه خویش چسان یاد
کنم

ای روی تو

ای روی تو
نوربخش خلوتگاهم

                                        یاد تو
فروغ دل نا آگاهم

آن سرو بلند
باغ زیبائی را

                                دیدن نتوان با
نظر کوتاهم

                                        «امام
خمینی قدس سره»

بدترین و
بهترین

زید بن صوحان
در مجلسی سؤالهائی از امیرالمؤمنین علیه السلام نمود و حضرت به او پاسخ داد:

-ای
امیرالمؤمنین! چه قدرتی، زورمندترین قدرت ها است؟

هوای نفس

-چه ذلتی
بیشتر مایه خفت و خواری است؟

حرص بر دنیا

-برترین
اعمال چیست؟

تقوا

-موفقیت
آمیزترین اعمال چیست؟

خواستن آنچه
نزد خداوند است.

-بدترین
دوستان کیست؟

کسی که عصیان
و نافرمانی خدا را در نظرات خوب جلوه دهد.

بدبخت ترین
مردم کیست؟

کسی که آخرت
خود را به دنیا دیگران بفروشد.

هشیارترین
مردم کیست؟

کسی که خشم
خود را (در موقع بروز ناملایمات) فرو نشاند.

احمق ترین
مردم کیست؟

کسی با دیدن
حوادث روزگار، دنیا او را فریب دهد.

-کورترین
مردم کیست؟

کسی که برای
غیر خدا کار کند و اجر و مزد خود را از خدا بخواهد.

ارزنده ترین
حالت در پیشگاه الهی چیست؟

تسلیم در
برابر حق و پارسائی.

وجود شریف
شما!

خواجه منعم و
توانگری برای خود مقبره ای می ساخت. یکسال تما، کارگران در آنجا کار کردند تا به
اتمام رسید.

خواجه از
استاد بنا که مرد ظریفی بود پرسید که: این عمارت را دیگر چه می باید؟

گفت : وجود شریف شما!