دانستنیهائی از قرآن

منافقین

  • منافقین همگام با کفار در جهنم اند :

” y‰tãur ª!$# šúüÉ)Ïÿ»oYßJø۹$# ÏM»s)Ïÿ»oYßJø۹$#ur u‘$¤ÿä۳ø۹$#ur u‘$tR tL©èygy_ tûïÏ$Î#»yz $pkŽÏù ۴ }‘Ïd óOßgç۶ó¡ym 4 ÞOßguZyès9ur ª!$# ( óOßgs9ur Ò>#x‹tã ×LìÉ)•B  ” ( ۶۸- توبه )

خداوند مردان منافق و زنان منافق و کافرین را وعده ی آتش دوزخ همیشگی داده است و همان جهنم آنان را کافی است ، و خدا آنها را لعن کرده و به عذاب ابد می افکند.

  • منافقین در پست ترین جایگاه دوزخ اند :

” ¨bÎ) tûüÉ)Ïÿ»oYçRùQ$# ’Îû Ï۸ö‘¤$!$# È@xÿó™F{$# z`ÏB ͑$¨Z9$# `s9ur y‰ÅgrB öNßgs9 #·ŽÅÁtR ” ( 145- نساء )

همانا منافقین در پست ترین جایگاه جهنم اند و برای آنان هرگز یاوری نخواهی یافت.

  • باید با شدت با منافقین برخورد کرد :

” $pkš‰r’¯»tƒ ÓÉ<¨Z9$# ωÎg»y_ u‘$¤ÿà۶ø۹$# tûüÉ)Ïÿ»oYßJø۹$#ur õáè=øñ$#ur öNÍköŽn=tã  ” ( ۷۳- توبه )(۹- تحریم)

ای پیامبر با کفار و منافقین مبارزه کن و بر آنان سخت گیر ( و با شدت و خشونت معامله کن ).

  • منافقین دوباره عذاب می شوند :

” ۴Nåkæ۵Éj‹yèãZy™ Èû÷üs?§¨B ” ( 101 – توبه )

آنها را دوباره ( قبل از مرگ و بعد از مرگ ) عذاب می کنیم .

  • دروغ از صفات برجسته منافقین است :

”  ª!$#ur ߉pkô¶tƒ ¨bÎ) tûüÉ)Ïÿ»uZßJø۹$# šcqç/ɋ»s3s9 ،(#ÿrä‹sƒªB$# öNåks]»yJ÷ƒr& Zp¨Zã_ (#r‘‰|Ásù `tã È@‹Î۶y™ «!$#” ( ۱- منافقون )

خدا گواهی می دهد که منافقین دروغ گویند ، و قسمهای دروغ خود را سپر جان خویش قرار داده اند که بدین وسیله مردم را از راه خدا دور کنند.

  • باید با هوشیاری و دقت توطئه های آنان را خنثی کرد :

۴ç/èf –r߉yèø۹$# ÷Lèeö‘x‹÷n$$sù ۴ ÞOßgn=tG»s% ª!$# ( ۴’¯Tr& tbqä۳sù÷sム ” ( ۴ – منافقون )

ای پیامبر : بدان که اینان دشمنان واقعی شما هستند ، از آنها برحذر باش . خدا آنها را بکشد چقدر از حق روبرگردانند.

  • خدا هرگز آنها را نمی بخشد :

” íä!#uqy™ óOÎgøŠn=tæ |NöxÿøótGó™r& óOßgs9 ÷Pr& öNs9 öÏÿøótGó¡n@ öNçlm; `s9 tÏÿøótƒ ª!$# öNçlm; 4 ¨bÎ) ©!$# Ÿw “ωöku‰ tPöqs)ø۹$# šúüÉ)Å¡»xÿø۹$#  ” ( ۶- منافقون )

ای پیامبر : چه برای آنها استغفار بکنی یا نکنی ، خدا هرگز آنان را نمی بخشد که همانا خدا فاسقین را هدایت نمی کند.

  • منافقین را از طرز سخن گفتن می توان شناخت :

” ۴ óOßg¨Ysù̍÷ètGs9ur ’Îû Ç`óss9 ÉAöqs)ø۹$# ” ( ۳۰ – محمد )

آنان را در طرز سخن گفتنشان به خوبی خواهی شناخت .

  • اگر منافقین دست نکشند ، آنها را هر جا دیدید به قتل برسانید :

” ûÈõ©۹ óO©۹ ÏmtG^tƒ tbqà)Ïÿ»oYßJø۹$# tûïÏ%©!$#ur ’Îû NÎgÎ/qè=è% ÖÚt¨B šcqàÿÅ_ößJø۹$#ur ’Îû ÏpuZƒÏ‰yJø۹$# š¨ZtƒÎøóãZs9 öNÎgÎ/ ¢OèO Ÿw štRrâ‘Îr$pgä† !$pkŽÏù žwÎ) Wx‹Î=s% ، šúüÏRqãèù=¨B ( $yJuZ÷ƒr& (#þqàÿÉ)èO (#rä‹Ï{é& (#qè=ÏnFè%ur Wx‹ÏFø)s? ، sp¨Zߙ «!$# †Îû šúïÏ%©!$# (#öqn=yz `ÏB ã@ö۶s% ( `s9ur y‰ÅgrB Ïp¨ZÝ¡Ï۹ «!$# WxƒÏ‰ö۷s? ”

( ۶۰ – ۶۲ – احزاب )

اگر بعد از این ، منافقان و آنان که در دلهاشان مرض و ناپاکی است و آنان که در مدینه ( برضد اسلام ) تبلیغات سوء می کنند ، دست نکشند ما هم تو را برایشان برانگیزیم و از آن پس جز اندک زمانی نزد شما ( در مدینه ) نخواهند ماند . اینان رانده شدگان درگاه حق اند ، هرجا پیدا شدند آنان را دستگیر کنید و به قتل برسانید . این سنت الهی است که در همه ادوار گذشته برقرار بوده ، و سنت خدا هرگز تغییر نخواهد کرد.

  • منافقین فرصت طلب هستند :

” tûïÏ%©!$# tbqÝÁ­/uŽtItƒ öNä۳Î/ bÎ*sù tb%x. öNä۳s9 Óx÷Fsù z`ÏiB «!$# (#þqä۹$s% óOs9r& `ä۳tR öNä۳yè¨B bÎ)ur tb%x. tûï̍Ïÿ»s3ù=Ï۹ Ò=ŠÅÁtR (#þqä۹$s% óOs9r& øŒÈqóstGó¡tR öNä۳ø‹n=tæ Nä۳÷èuZôJtRur z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø۹$# ۴ ª!$$sù ãNä۳øts† öNà۶oY÷t/ tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø۹$# ۳ ” ( ۱۴۱ – نساء )

منافقین آن کسانند که مراقب اوضاع شما هستند ، اگر خدا به شما پیروزی مرحمت کرد می گویند : مگر ما با شما نبودیم ؟! و اگر کفار سهمی از پیروزی بردند می گویند : مگر ما نبودیم که شما  را به اسرار و اوضاع مسلمانان آگاه کردیم و شما را از آسیب آنان نگهداشتیم ؟! فردای قیامت خدا بین شما ( مومنین ) و این گروه ( منافقین ) حکم خواهد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *