امام خمینی ثابت و استوار

کشف حجاب (17دی)

قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زن
های عفیف  مسلمان برداشت و الآن هم این امر
خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی برعلیه آن سخن نمی گوید …امروز هم
همان نقشه ها را که از مغز خشک رضا خان بی شرف تراوش کرده ، تعقیب می کنند و در
میان توده پخش می کنند ».(1363هـ.ق-1322هـ .ش)
«خدا می داند که به این ملت ایران چه گذشت در این کشف حجاب . اینها حجاب انسانیت
را پاره کردند . خدا می داند که چه مخدراتی را اینها حتک کردند ، علما را وادار
کردند با سر نیزه که با زن هایشان در مجالس جشن ، چنان جشنی که با خون دل مردم ،
با گریه تمام می شد ، شرکت کنند ».(19/10/56)
 « امروز هفده دی است . من یادم هست که
هفده دی چه شرارتی کرد این آدم (رضا خان ) چقدر به این ملت فشار آورد ، چه اختناقی
ایجاد کرد ، چه محترماتی را حتک کرد ، چقدر سقط جنین شد در هفده دی و اطراف هفده
دی .چقدر مأموران و دژخیمان او به زنان تعدی کردند و زن ها را از توی خانه ها
بیرون کشیدند …کارهائی که او کرده است نمی شود شرحش داد .این در آن عالم معلوم
می شود . در این عالم نمی توانیم بفهمیم ،چه جانوری بود ».(17/10/57)
«در زمان رضاخان که شاید اکثر شما یادتان نباشد ، ما شاهد چه صحنه ها بودیم ، در
همین قم ونسبت به بانوان محترم قم ودر همۀ شهرها نسبت به بانوان محترم شهرها، به
اسم کشف حجاب ،هتک حرمت اسلام ، هتک حرمت مؤمنین،هتک حرمت بانوان ما را چقدر کرد و
مأمورهای او با خانم ها و با مخدرات ما چه کردند ؟!چقدر پاره کردند چادر های آنها
را، چقدر به یغما بردند چادرها و روسری های آنها را ما شاهد اینها بودیم و شماها
هم شاهد این پسر بودید که به اسم تمدّن بزرگ با این مملکت چه کرد !».(17/12/57)

«در زمان رضاشاه با بانوان چه  کردند؟ چه مصیبت هایی به بارآوردند به اسم اینکه
می خواهیم ایران را نظیر اروپا بکنیم !…دو طایفه درآن از همه بیشتر به آنهاظلم
کردند ویکی هم روحانیون بود. این دو طایفه را شاید در زمان رضا شاه بیشتر از سایر
مردم  ،به آنها تعدی کردند …اینها نمی
خواستند که بانوان را آزاد کنند برای اینکه مردها هم در زمان اینها آزاد نبودند .
آنهاآزادی را در فساد می دیدند که زن ها با مردها در دریا لخت شوند وباهم شنا کنند
!در مراکز فحشا باهم مجتمع باشند و به قول خودشان ، آزادانه هرکاری می خواهند
بکنند !اینها تربیت انسانی را بکلی در ایران از بین بردند و تربیت های فاسد غربی را
در بین ما رواج دادند ».(11/4/58)

«کشف حجابی که اینها کردندو اسمش را بعداً،پسر
رضاخان ،آزاد زنان و آزادمردان!!گذاشت، من تلخی اش باز در ذائقه ام هست . شما نمی
دانید چه کردند با این زن های محترمه و چه کردند با همۀ قشرها ، الزام می کردند هم
تجّار و هم کسبه جزءو هم روحانیون را به اینکه مجلس بگیرند وزن ها را در مجلس
بیاورید _در مجلس عمومی_…این اساسی بود که از اول رضاخان گذاشت ،که خدا لعنت کند
انگلیس ها را ،او را آوردند به ایران و وادار کردند به این مسائل و بعدش هم
شعراشان و نویسندگانشان و رسانه های گروهیشان ،همه این ها در خدمت این بود که ملت
را تهی کنند از آن چیزی که خودش دارد و توجهش دهند به این عشرت ها و به همین بساط
لهو و لعب….».(19/6/59)

«نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب مفتضح در
زمان قلدر نافهم ، رضاخان، این قشر عزیز را که باید جامعه را بسازند ، تبدیل کنند
به یک قشری که جامعه را فاسد کنند و جوانان را بکشانند به مراکز فساد ».(25/12/59)