امام خمینی ثابت و استوار

امام خميني ثابت واستوار از آغاز تا
کنون

نظام جمهوري اسلامي

«در جمهوري اسلامي ، زمامداران مردم
نمي توانند با سوء استفاده از مقام ، ثروت اندوزي کنند و يا در زندگي روزانه
امتيازي براي خود قائل شوند، بايد ضوابط اسلامي را در جامعه و در همه سطوح به دقت
رعايت کنند و حتي پاسدار آن باشند . دقيقا بايد به آراء عمومي در همه جا احترام
بگذارند و هيچگونه تسلط و يا دخالت  اجانب
را درسرنوشت مردم نبايد بپذيرند. مطبوعات در نشر 
همه حقايق و واقعيات آزادند . هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در
صورتي که مصالح مردم را به خطر نيندازند آزادند و اسلام اين شئون، حد و مرز آن را
تعيين کرده است.»

11/8/57

« حکومت جمهوري اسلامي مو.رد نظر ما
از رويه پيامبر اکرم «ص» وامام علي (ع) الهام خواهد گرفت و متکي به آراء عمومي ملت
مي باشد ».

15/8/57

«در جمهوري اسلامي ظلم نيست ، در
جمهوري اسلامي زورگوئي نيست ،نمي تواند طبقه غني برطبه فقير زور بگويد، نمي توانند
استثمار کند، نمي تواند آنها را با اجر  کم
وادار به عملهاي زياد بکند».

12/1/58

«الان که جمهمري اسلامي را مي خواهيم
مستقر کنيم بايد حسابمان را از غرب جدا کنيم تا استقبال همه جانبه شود».

21/3/58

«مشي جمهوري اسلامي بايد اين باشد که
مردم را به هدايت کند».

15/4/59

«جمهوري اسلامي مي خواهد مطلبي را که
قرآن فرموده است و رسول خدا فرموده است ، در همه کشورها پياده کند وايران مقدمه آن
است . و مي خواهد به همه کشورها بفهماند که بناي اسلام بر برابري و برادري است  همه مسلامين يد واحده هستند بر ديگران».
5/10/59

« از خصوصيات جمهوري اسلامي است که
مردم خودشان در صحنه باشند و خودشان ناظر امور باشند ».

18/1/60

«جمهوري اسلامي مخالف ايده هاي
حيواني غرب زدگاني است که آزدي رابه شکل غربيش و حتي آزادي جنسي به حد فجيع آن و آزادي
مراکز فحشاء را طالبند».

15/3/60

«تمام مقصر جمهوري اسلامي اين است که
احکام اسامل رادر اين کشور پياده کند».

2/6/60

«جمهوري اسلامي ايران با آواي نه
شرقي ،نه غربي براي استقلال و ازادي .و جمهوري اسلامي بر پاخاست و انقلاب کرد و
پيروز شد ».

27/6/60

«مقصد ما از جمهوري اسلامي اين است
که جمهوري اي باشد که رسول خدا (ص)و.امام زمان (عج) آن رابپذيرند. اگر يک خدشه در
احکام اسلام واقع بشود،نه پيغمبر مي پذيرند. اگر يک خدشه در احکام اسلام واقع
شود.،نه پيغمبر مي پذيرد و نه امامان ما . بايد کوشش کنيم ، در عين حالي که سريع
قدم هاي بلند رابرداريم،تمام قدم ها بايد اسلامي باشد و رو به اسلام باشد ».

11/3/61