دانستيهائي از قرآن

دانستنيهايي قرآن

شرايط پيروزي

1.    دین خدا را یاری کردن :

tûïÏ%©!$#ur (#rãxÿx. $T¡÷ètGsù öNçl°; ¨@|Êr&ur óOßgn=»yJôãr& ÇÑÈ   (سوره محمد ، آیه 8)

ای مومنان اگر دین خدا را یاری کنید شما را یاری خواهد کرد
و قدم هایتان را استوار خواهد نمود.

tûïÏ%©!$# (#qã_̍÷zé& `ÏB NÏd̍»tƒÏŠ ΎötóÎ/ @d,ym HwÎ) cr& (#qä9qà)tƒ $oYš/u‘ ª!$# 3 Ÿwöqs9ur ßìøùyŠ «!$# }¨$¨Z9$# Nåk|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ôMtBÏd‰çl°; ßìÏBºuq|¹ Óìu‹Î/ur ÔNºuqn=|¹ur ߉Éf»|¡tBur ㍟2õ‹ãƒ $pkŽÏù ãNó™$# «!$# #ZŽÏVŸ2 3 žcuŽÝÇZuŠs9ur ª!$# `tB ÿ¼çnçŽÝÇYtƒ 3 žcÎ) ©!$# :”Èqs)s9 ̓tã ÇÍÉÈ   
(سوره حج، آیه 40)

بی گمان خداوند پیروز خواهد کرد کسی را که دین او را یاری
کرده است و همانا خداوند قوی و نیرومند و غالب است.

2.   
صبر و شکیبایی در
برابر ناملایمات

øŒÎ) ãAqà)s? šúüÏYÏB÷sßJù=Ï9 `s9r& öNä3uŠÏÿõ3tƒ br& öNä.£‰ÏJムNä3š/u‘ ÏpsW»n=sWÎ/ 7#»s9#uä z`ÏiB Ïps3Í´¯»n=yJø9$# tûüÏ9u”\ãB ÇÊËÍÈ   #’n?t/ 4 bÎ) (#rçŽÉ9óÁs? (#qà)­Gs?ur Nä.qè?ù’tƒur `ÏiB öNÏd͑öqsù #x‹»yd öNä.÷ŠÏ‰ôJムNä3š/u‘ Ïp|¡ôJsƒ¿2 7#»s9#uä z`ÏiB Ïps3Í´¯»n=yJø9$# tûüÏBÈhq|¡ãB ÇÊËÎÈ   $tBur ã&s#yèy_ ª!$# žwÎ) 3“uŽô³ç0 öNä3s9 ¨ûÈõyJôÜtGÏ9ur Nä3ç/qè=è% ¾ÏmÎ/ 3 $tBur çŽóǨZ9$# žwÎ) ô`ÏB ωYÏã «!$# ͓ƒÍ•yèø9$# ÉO‹Å3ptø:$# ÇÊËÏÈ   (
آل عمران ، 124-126)

اگر صبر کنید و پرهیزکاری را پیشه خود قرار دهید و دشمنان
این میان بر شما یورش برند پروردگارتان پنج هزار فرشته نشانگر را به یاری شما می
فرستد و خدا آن را جز بشارتی برای شما قرار نداده تا این که قلب هایتان مطمئن شود
بدانید که پیروزی فقط از سوی خداوند عزیز فرزانه به شما خواهد رسید.

3.   
آمادگی و پاداری

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#rçŽÉ9ô¹$# (#rãÎ/$|¹ur (#qäÜÎ/#u‘ur (#qà)¨?$#ur ©!$# öNä3ª=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ÇËÉÉÈ (آل عمران ، 200)

شما که ایمان دارید صبر کنید پایداری و استقامت نمائید،
آمادگی داشته باشید و تقوا را پیشه کنید تا این که رستگار شوید.

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) óOçGŠÉ)s9 Zpt¤Ïù (#qçFç6øO$$sù (#rãà2øŒ$#ur ©!$# #ZŽÏWŸ2 öNä3¯=yè©9 šcqßsÎ=øÿè? ÇÍÎÈ  
(انفال، 45)

شما که ایمان آوردید هر گاه با گروهی از دشمنان برخورد
کردید ثابت و استوار بمانید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید.

4.   
اتکال بر خدا

در عین حال که باید شرایط را پیش بینی کرد و برای کارزار
آمادگی لازم داشت «وَ اعِدُّوا لَهُم مَا استطعم من قوة» هرگز نباید از بسیاری
لشکر دشمن و تجهیزات نظامی او وحشت کرد چرا که خداوند رعبی در قلوب دشمنان خواهد
انداخت و رزمندگان اسلام را در نظر آنان زیاد و آن ها را در نظر رزمندگان اسلام کم
جلوه خواهد داد و در هر صورت اگر جنگ به انگیزه خشنودی و رضایت خداوند به دست
آوردن و در راه حق برداشتن باشد پیروزی را فقط باید از خدا خواست:

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم. و هیچ پیروزی جز
از جانب خداوند غالب و فرزانه نخواهد رسید.

و برای نیل به پیروزی باید از درگاه حضرت احدیّت با تضرّع
و خاکساری در خواست نیایش نمود:

$tBur tb%x. óOßgs9öqs% HwÎ) br& (#qä9$s% $uZ­/u‘ öÏÿøî$# $uZs9 $oYt/qçRèŒ $oYsù#uŽó Î)ur þ’Îû $tR̍øBr& ôMÎm6rOur $oYtB#y‰ø%r& $tRöÝÁR$#ur ’n?tã ÏQöqs)ø9$# tûï͍Ïÿ»x6ø9$# ÇÊÍÐÈ   (ال عمران ، 147)

و گام ها ما را استوار گردان و بر
گروه کافران پیروزمان کن.

$£Js9ur (#rã—tt/ šVqä9$yÚÏ9 ¾ÍnϊqãZã_ur (#qä9$s% !$oY­/u‘ ùø̍øùr& $uZøŠn=tã #ZŽö9|¹ ôMÎm7rOur $oYtB#y‰ø%r& $tRöÝÁR$#ur ’n?tã ÏQöqs)ø9$# šúï͍Ïÿ»x6ø9$# ÇËÎÉÈ   (بقره ، 250)

پروردگارا! صبر و شکیبایی به ما عطا
کن و قدم هایمان استوار ساز و بر گروه کافران پیروزمان فرما.

5.    ایمان به خداوند

ایمان داشته باشند، بی گمان خداوند
آنان را پیروز خواهد کرد چرا که خود وعده پیروزی به مومنان داده و هرگز وعده خدا
تخلف پذیر نیست.

ô‰s)s9ur $uZù=y™ö‘r& `ÏB y7Î=ö6s% ¸xߙ①4’n<Î) öNÎgÏBöqs% Oèdrâä!$yfsù ÏM»uZÉit7ø9$$Î/ $uZôJs)tFR$$sù z`ÏB tûïÏ%©!$# (#qãBtô_r& ( šc%x.ur $ˆ)ym $oYø‹n=tã çŽóÇnS tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÇÍÐÈ   (روم ، 47)

و بر عهده ما است که مومنان را یاری
کنیم و پیروزشان نمائیم.

حال که رزمندگان عزیز ما دارای تمام
شرایط پیروزی هستند و هماره از درگاه خداوند متعال درخواست می کنند که خداوند آن
ها را بر دشمنان پیروز گرداند بدون شک پیروز نزدیک است و گرچه  ما دیگران و دنیا پرستان آن را دور می بینند
ولی از نظر خداوند نزدیک است گذشته از این که مومنین پیروزی را نه تنها در غلبه
مادی می بینند بلکه همین سربلندی عزت و افتخار و صدور انقلاب به سایر مناطق جهان و
ذلت و خواری دشمنان و از همه بالاتر ، رسیدن به مقام والای شهادت که هیچ مقامی
بالاتر از آن نیست تمام این ها پیروزی اسلام است و رزمندگان ما پیروزی را برای خود
نمی خواهند که برای دین خدا می خواهند و از این روی در هر حال پیروز هستند به امید
این که به ما پیروزی ظاهری نیز هر چه زودتر نائل شوند.