سخنان معصومين

عیب
جوئی

·       
رسول اکرم (ص): «لا
تطلبوا عثرات المؤمنین فان من تتبّع عثرات اخیه تتبّع الله عثراته و من تتبّع الله
عثراته یفضحه و لوفی جوف بیته».(اصول کافی ج 2 ص 355)

اشتباهات
و لغزشهای مؤمنین را جستجو و پی گیری ننمائید،چه اینکه هر کس لغزشهای بردار مؤمنش
را جستجو نماید خداوند لغزشهایش را دنبال نموده (و بحسابش بنویسد) و خداوند
لغزشهای هر کس را دنبال کند، او را رسوا سازد، گر چه در درون خانه اش(آن لغزش پیش
آمده) باشد.

·       
امیر المؤمنان
(ع):«من اشد عیوب المرء ان تخفی علیه عیوبه».(غرر الحکم ص 190) بدترین عیبهای
انسان این است که عیبهایش بروی مخفی باشد.

·       
امام سجاد (ع):«..
کفی بالمرء عیبا ان ینظر فی عیوب غیره مایعمی علیه من عیب نفسه او یؤذی جلیسه او
ینهی الناس عمالا یستطیع ترکه».(اصول کافی ج 2 ص 46) این عیب برای انسان کافی است
که عیوب دیگران را درنظر گرفته و عیب خویش را نادیده گیرد، و یا اینکه هم نشینش را
آزار دهد و یا مردم را از چیزی نهی کند که خود نمیتواند آن راترک نماید.

·  
امام باقر(ع):«ان
اقرب ما یکون العبد الی الکفران یواخی الرجل الرجل علی الدین فیحصی علیه عثراته
وزلاته لیعنفه بها یوماما».(اصول کافی ج 2 ص 354) نزدیکترین حالت انسان به کفر
حالتی است که شخص با دیگری براساس دین طرح برداری ریخته و سپس لغزشهای او رابه
شمار آورد تا روزی وی را بوسیله آنها مورد سرزنش قرار دهد.

امام
صادق (ع):«احبّ اخوانی الیّ من اهدی عیوبی الیّ».(اختصاص 240) دوست ترین برادران
دینی من کسی است که عیبهایم را بهمن هدیه (و بازگو) نماید.

امام
صادق (ع):«من لقی اخاه بما یؤنّبه، انّبه الله فی الدنیا و الاخرة».(اصول کافی ج 4
ص 59) هر کس با برادر مؤمن خویش برخوردی عیب جویانه داشتهباشد، خداوند او را در
دنیا و آخرت سرزنش نماید.

امام
صادق (ع): «من عیّر مؤمناً بذنب لم یمت حتی یرکبه».

(اصول
کافی ج 4 ص 59) هر کس مؤمنی را بخاطر انجام گناهی سرزنش نماید، نمیرد تا آنکه خود
آن را مرتکب گردد.