رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خميني:

*هيچ قدرتي نمي تواند با ملتي که همه با هم هستند مقابله کند.

*عيد واقعي آنوقتي است که انسان رضاي خدا را بدست بياورد و درون خود را اصلاح
کند.

*شياطين در پي ايجاد اختلاف بين جناح ها هستند، به اين شياطين اعتنا نکنيد.

*وقتي به اين جوانهائي که به جبهه ميروند نگاه مي کنم، از خود خجالت مي کشم،
ما کي هستيم،‌ما چه هستيم؟ ما قريب هشتاد و چندسال در اين دنيا بوديم و بقدر چند
روزي که اينها مشغول خدمت هستند خدمت نکرديم.

*اشکال اگر هست اشکال را بايد گفت، لکن نبايد دولت را تضعيف کرد.

*دولت به تنهائي نمي تواند اين بار بزرگي که الان بدوش اين ملت است،‌بردارد.
ما بايد مردم را در همه امور شرکت بدهيم.

*ما با ملتي هستيم که همه چيزش را در طبق اخلاص گذاشته است. براي شکر اين نعمت
بايد مردم رادر حکومت شريک بدانيم و خدمتگزار اين ملت باشيم. 20/3/65

 

آيت الله العظمي منتظري:

*ائمه جمعه براي مراجعه مردم و افراد حاجتمند وقت خاصي را در نظر بگيرند تا
افراد بتوانند بدون ترس و ملاحظه خواسته هاي خود را با ائمه جمعه که محورهاي معنوي
در شهرستانها هستند مطرح سازند.

*اگر جناحي فکر من و شنا را هم قبول ندارد ولي به اسلام و انقلاب و نظام،
اعتقاد دارد بگذاريد حرفش را بگويد و در روزنامه ها بنويسد اگر اشتباه مي گويند
شما حرف آنها را عمل نکنيد.

*ائمه جمعه بايد از خط بازي و گروه گرائي بپرهيزند و بي طرفي خود  و تشکيلات نماز جمعه را حفظ کنند. 26/3/65

*روزنامه ها نه تضعيف کننده باشند نه تملق گو، واقعيتها را منعکس کنند.

*از شعارهاي تند بي محتوا و تکراري و هيجان زا بايد پرهيز کرد.

*جلوي احتکار را بگيريد اما نه بدست افرادي که جوّ درست مي کنند. 4/4/65

 

امام خميني:

آقايان اهل علم و کاروان ها و رؤساي کاروان ها و ساير حجاج! مبادا اين سفر را
سفر تجارت قرار بدهيد وامور تجاري در اين سفر مطرح باشد؛ سفر، سفر الي الله است نه
سفر به سوي دنيا، آلوده به دنيا نکنيد. 
(پيام 8/7/1358)