رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خميني:

*پيروزي در جنگ نزديک است، اگر بخواهيم نزديکتر شود بايد به تمام معني مجهزّ
شويم.

*عدهّ اي خيال کرده اند معناي عرفان اين است که انسان ذکري بگويد، سري حرکت
دهد و رقصي بکند و عارف بايد بکلّي از همه چيز کناره بگيرد… رسول خدا«ص» که
سالهاي طولاني در سلوک بوده است،وقتي فرصت پيدا کرد،يک حکومت سياسي ايجاد کرد تا
عدالت برپا شود.        3/6/65

*به کساني که نظام را تضعيف مي کنند، نصيحت مي کنم ولي اگر مؤثر نشد، آن وقت
وضع ديگري پيش مي آيد.

*آقايان توجه کنند که قلم آنها قلمي نباشد که جمهوري اسلامي را تضعيف کند و من
مي بينم بعضي قلمها اينجوري است.

*من از همه نويسندگان و همه گويندگان تقاضا مي کنم يکقدري تعديل کنند در
کارهايتان و تحت تأثير نفس امّاره واقع نشويد. دولت موفّق بوده است، همه دنيا
دستهايشان و قلمهايشان برضد ما است، حالا خود ما هم بنشينيم و هرکه هرچه مي خواهد
بگويد! اين صحيح است؟

*وقتي از کسي گله داريد و يا نقيضه اي مي بينيد، مي توانيد نصيحت کنيد و بايد
بکنيد، امّا زبان نصيحت غير از زبان لجن کردن و ضايع کردن است.

8/6/65

آيت الله العظمي منتظري:

*در هر سمت و مقامي هستيد، سعي کنيد تلاش و طرح برنامه ريزي شما براي مردم و
رسيدگي به وضع گرفتاران و رفع نياز آنها باشد.

*اگر رضايت و آسايش مردم را فراهم کنيم، خود مردم از کشور و انقلاب حمايت مي
کنند.

*مسئولان کاغذبازي را کنار بگذارند، بدون واسطه بميان مردم بروند و کار آنان
را بي معطّلي انجام دهند.

*مردم اگر از من و شما، عاطفه و صداقت و خدمت ديدند، کمبودها را متحمّل مي
شوند.

*اينطور نباشدکه مردم دستشان به يک مسئولي نرسد و يا براي کار جزئي ، منتظر
دستور از مرکز باشند، يک قدري قاطع باشيد و اين کاغذ بازيها را کم کنيد.      30/5/65

*امام همانگونه که حمايت و تأييد دولت را لازم مي دانند، حمايت از روحانيّت و
شخصيت ها را هم لازم مي دانند، و راضي نيستند کسي به آنها توهين کند.

*اختلاف نظرها بين افراد نبايد به کشمکش و تنازغ منجر شود.

*اختلافات بين مسليمن به هر نحو که باشد موجب وهن اسلام و قرآن و ضعف مسلمانان
و تسلط کفار بر آنان مي شود.30/6/65

آيت الله العظمي منتظري:

*علم، تنها، انسان را نمي تواند بسازد و تقويت کند، بايد در کنار علم، و دانش،
مسائل عقديتي و امو تربيتي و انسان سازي وجود داشته باشد وگرنه مسئله تيغ دادن دست
زندگي مست است.        2/7/65