امام خمینی ثابت و استوار

پاسدار اسلام

بايد تمامی قدرتها و
ابرقدرتها بدانند كه ما تا آخرين نفر و تا آخرين منزل و تا آخرين قطره خون برای
اعتلای كلمة الله ايستاده ايم و بر خلاف ميل آنان، حكومت نه شرقی و نه غربی را در
اكثر كشور های جهان پايه ريزی خواهيم نمود.                        
                    امام خمينی

امام خميني ثابت و
استوار از آغاز تا کنون

پيروزی حق بر باطل

«حق پيروز است و
مادامی كه در مسير حق باشيم پيروزيم . باطل منكوب است و كسی كه در طريق باطل باشد
منكوب خواهد بود… شما حق بوديد كه فرياد می كرديد ما اسلام را می خواهيم و كفر و
شرك و چپاولگری و زورگويی را نمی خواهيم؛ آنها باطل بودند كه در مقابل شما ايستاده
بودند و می خواستند آن رژيم را حفظ كنند ؛ هم قدرت های داخلی و هم قدرت های خارجی
و هم وابستگان داخلی ، چه از اهل قلم و بيان و چه از اهل عمل و ساز و برگ جنگی ،
مع ذلك ملت ما با قدرت « الله اكبر » بر اين ساز و برگ های بزرگ جنگی آنها غلبه
كرد و پيروز شد و حق هميشه پيروز است ».

« … شرط عمده
پايداری درباره حق است . بايد پايدار باشيم در حق خودمان… كسانی كه به اسلام
ايمان آورده اند و به حق ايمان آورده اند ، بايد در حق خودشان مجتمع باشند و
نگذارند كه اين باطل ها در باطل خودشان مجتمع بشوند ».      6/6/59

«ما هيچ وقت نبايد از
جنگ و ارعابها بترسيم .چرا بترسيم ؟ ما تكليف داريم و به تكليف مان عمل می كنيم و
ما حقّيم . وقتی كه ما حق هستيم چرا بايد بترسيم ؟ همان كلمه ای كه حضرت علی بن
الحسين به پدرشان عرض كردند ـ بعد از اينكه فرمود كه كشته خواهيد شد ـ عرض كرد كه
مگر ما بر حق نيستيم ؟ فرمودند: چرا ما بر حقيم. گفت: پس چرا بترسيم ؟ ديگر ترسی
نداريم ». 16/10/59

«ملت ما در اين
انقلابی كه كرده است تا حالا استقامت كرده است و بحمدالله تا حالا پيروز شده است .
شما پيروزيد در دنيا ،شما مطرح شديد در دنيا .دولتهای دنيا از شما هراسی دارند كه
مبادا يك وقت ملتهايشان مثل شما بشوند .شما حالا پيروزيد . استقامت كنيد تا پيروزی
نهايی بدستتان بيايد ».  29/6/61