بپاخیزید ای مسلمانان!

بپاخیزید ای مسلمانان!

امروز چه روزی است ؟ شرایط جنگ چگونه است ؟سرنوشت جنگ چه
خواهد بود؟پیروزی با کیست؟وظیفۀ ما چیست؟چه باید کرد؟و دهها سئوال مانند اینها ،در
اذهلان مردم ما می گذرد که گر چه در طول این هفت سال جنگ ،پاسخ آنها داده سده است
ولی شریط فعلی  اقتضا می کند ،بعضی از این
مسائل را دگر بار با هم بحث کنیم و به نتیجه ای برسیم ان شاء الله.

امروز چه روزی است؟

امروز روزی است که تمام کفر در  برابر تمام اسلام صف آرایی کرده و به جنگ تمام
عیارآمده است …امروزروزی است که سرنوشت اسلام ورق می خورد…امروز روزی است ک در
یک سوی نبرد،پیامبر با قرآنش  ،علی با
ذوالفقارش ،فاطمه با مناجاتش ،حسن با سیاستش و حسین با قیامش ایستاده اند و در سوی
دیگر،ابو سفیان با لات وعزّابش،قاسطین و مارقین و ناکثین با سلاحهای آتشین،زنهای
کفّار هلهله کنان،معاویه صفتان با نقشه های شیطانی و ابرجنایتکاران بانوچه ها و
مزدورانشان صف آرائی کرده اند.

امروز  روز آزمایش
وامتحان همه جانبه الهی است که یا در این آزمایش بزرگ سربلند و سرافراز شویم و یا در
صورت اهمال  و سستی ـ خدای نا کرده ـ
سربزیر و افکنده . امروز روز سرنوشت است؛سرنوشت اسلام ،سرنوشت قرآن و سرنوشت تمام
مسلمین و مائیم که این سرنوشت را می سازیم و همه در تعیین این سرنوشت شریکند وهیچ
کس نمیتواند خودرا و توان خودرا نادیده بگیرد. امروز روزی است که انقلاب بارور
میشود وبه ثمر می نشیند و نتیجه آنهمه خونها که در  راه بارور شدنش ریخته شد،نمایا ن میگردد، و یا
…امروز روزی است که چشم امام زمان صلوات الله علیه به شیعیان و علاقه مندان
حضرتش دوخته شده و ندای (هل من ناصر ینصرنی )ابی عبدالله (علیه السلام) از زبان
شریفش شنیده میشود.امروز روزی است که آوای دلنشین پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه
و آله باز دیگر در فضای کشور آل محمد(ع) طنین افکن شده است که: (برزالاسلام کله
الی الشرک کله) ـ همۀ اسلام در برابرهمه کفر قیام کرده است .وذوالفقار نصرت آفرین
علی علیه السلام آماده است که به حرکت در آید و فرق دشمنان خدا و انسانیت را
بشکافد و مائیم که باید این شمشیررا برسردشمنان محکم بکوبیم و گرنه…امروز روزی
است که دشمنان قسم خوردۀ ماازآمریکای جنایتکارگرفته تا پلیدانی که در دایره اش
گردآمده اند،همه دست بدست هم داده اندودر کفر و باطل با هم متّحد شده اند و بر
مسلمانان است که در اسلام و حق با هم متّحد شوند تا خداوند یاریشان دهد و دشمنان
را سرکوب سازند.امروز روزی است که تمام ناوهای جنگی آمریکا واروپا با اسلحۀ
پیشرفته شان در  در یا و خشکی و هوا گرد هم
آمده اندو بوسیلۀ اذناب و نوکرهاشان در منطقه ،خودر ا آماده جنگ با اسلام و قرآن
کرده اند و این مائیم که باید ـ به یا ری قرآن بشتابیم و اگرتا امروزهم کسی بهانه
می آورد و دشمن یعنی صهیونیستی عراق را کوچک میشمرد،امروز که قدر تهای خارجی علنا
به یاری او شتافته اند،دیگر جای هیچ بهانه و در نگی نیست.

پیروزی ازآنِ کیست؟

تمام عقلا و اندیشمندان اعتراف دارند که در  چنین مواقعی ،پیروزی از آن کسانی است که بیشتر
استقامت ورزند و صبر کنند وطرف مقابل را از مقابله ناتوان سازند،گذشته از اینکه
خداوند نیز به ما وعده پیروزی داده است در صورتی که استقامت ورزیم، صبر کنیم و
تقوا را پیشۀ خود سازیم. آزاد مردان است که در کشاکش زندگی همچو سنگ زیرین آسیاب
باشد و خم به ابرو نیاورد و با هوشیاری دشمن را تعقیب کند و او را از سرزمین خود
بیرون براند.وآزاد مردان ایران که آزادگی را ازسرور آزادگان امام حسین علیه السلام
به ارث برده اند ،در  طول هفت سال جنگ
ظالمانه امریکا علیه ایران،آزادگی خودرا به اثبات رسانده اند واکنون وقت آن است که
نتیجۀ این همه استقامت را بدست آورند.اکنون دشمن ،آخرین حربه راـ و بی گمان آخرین
حربه راـ بدست گرفته و آخری تلاش خودرا انجام می دهد که اگر ملّت سربلند ایران این
گام آخرین را محکم ترو باصلابت تر از گذشته بردارد،به خواست خدا دشمنان را منکوب و
سرکوب خواهد کرد و شهد پیروزی را در  کام
فرزندان این سرزمین اسلامی شیرین خواهد ساخت و (مرگ برآمریکا) را جشن خواهد گرفت.
و ما اگر با خدا باشیم و در راه خدا گام برداریم پیروزیم،و هیچ شکّی در آن نیست
،چراکه پیروزی حقیقی در زنده کردن یاد خدا و احکام خدا است وامروزکه دشمنان خدا
همه باهم بسیج شده اندکه احکام الهی را مسخ و یا از بین ببرند،باید براین زنده
نگهداشتن احکام و در نتیجه احیای مکتب،تمام مسلمانان بپاخیزند و باهم بسیج شوند
وگرد و خاک را از چهرۀ مکتب افتخارآفرین اسلام بزدایند و در آن صورت است که
خداوندباامدادهای غیبی پی در پی ، نصرت و پیروزی ظاهری و واقعی ،مادّی و معنوی را
به آنان عطا خواهد کرد و این وعدۀ الهی است و وعدۀ خواند تخلف ناپذیراست(ان
تنصروالله ینصرکم و یثبّت اقدامکم).

بنابراین،سرنوشت محتوم جنگ در دست و بازوی قدر تمندرزمندگان
عزیزاسلام رقم میخورد؛اگر همانگونه که خداوند دستور داده است ،از نظر عدّه و عُدّه
خودر ا آماده کرده باشیم و با آنچه در توان داریم ـ نه بیشترـ به سوی میدان کارزار
برویم و همه باهم ـ

چه در جبهه و چه پشت جبهه ـ با یک بسیج عمومی و گسترده در صحنه
های گوناگون نبرد،با تمام دشمنان،چه در داخل و جه در  خارج،چه در  در یا وچه در خشکی ،چه زیرچتر زر و چه با سلاح
زور وچه در چهرۀ تزویر،جنگی همه جانبه و با آرمانی خدائی شروع کنیم،نهایتی جزنهایت
تاریک دشمن و آغاز زندگی شرافتمندانه نخواهد داشت و ما به خواست خداوند در این جنگ
پیروزخواهیم بود.وتنها شرط موفقیت و پیروزی همین است که خدا را مدّ نظرقرار دهیم و
با تمام قوا و نیروها با دشمنان خدا نبرد کنیم. ما را چه باک اگر تمام نیروهای
باطل در برابرمان قد علم کنند که ما خدا داریم و خدا را ازمال وجان و زن و فرزند و
تام تعلقات مادّی زودگذ ربیشتر دوست می داریم و مگرنه دستور خداوند است که
بادشمنانش بجنگیم ویا لااقل امروز که به جنگ ظالمانه علیه ما برخاسته اند ازخود
دفاع کنیم:

(قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالُ
اقترفتموها و تجارة تخشونکسادها ومساکن ترضونها احبّ الیکم منالله و رسوله وجهاد
في سبیله فتربّصوا حتّی یأتی الله بامره و الله لایهدي القوم الفاسقین).  (سوره توبه ـ آیه 24)

بگو ـ ای پیامبرـ اگر پدر انتان و فرزندانتان و برادر انتان
و همسرانتان وخویشانتان وپولهایی که بدست آورده اید و تجارتی که ازکسادی آن هراس
دارید و خانه هایی که بدان دل خوش کرده اید،نزد شما از خدا و پیامبرش وجهاد در  راهش محبوبتر و دوست داشتنی تراست پس منتظرباشید
که خداوند فرمانش را بیاورد و همانا خداوند گروه فاسقین را هرگز هدایت نمی کند.پس
ما هرچه داریم آن را ازخدا میدانیم و اکنون دین خدا را در معرض خطر می بینیم
،نباید هیچ بهانه ای بیاوریم و زن و فرزند و سرما و گرما و بهانه های دیگررا برای
فرار ازدفاع و کارزار بتراشیم.و ما که معتقدیم هیچ مصیبتی به مانمی رسد و هیچ
حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگراینکه خدا خواسته باشد و هیج فراری ازمرگ نیست،پس
چه بهتر که مرگی افتخارآفرین و عزت بخش را برای خود انخاب کنیم:

(قل لن یصیبنا الّا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلی الله
فلیتوکّل المؤمنون* قل هل تربّصون بنا الّا احدی الحسنیین و نحن نتربّص بکم ان
یصیبکم الله بعذاب من عنده أو بایدینافتربّصو ا انّا معکم متربّصون).   (سورۀ توبه ـ آیه  51و52)

بگو ای پیامبر ـ به ما نمی رسد جز آنچه خداوند برای ما
مقرّرفرموده که همانا او مولای ما است و مؤمنان برخدای خود توکّل میکنند.بگو ـ ای
پیامبرـ چه انتظاری برای ما دارید جز یکی ازدو نیکی (شهامت یا پیروزی) ولی ما
انتظارداریم که خداوندازپیش خود یا بدست ما شما را عذاب کند(و جانتان را بگیرد) پس
منتظرباشید که ما هم با شما منتظریم .اگرمیبینیم امام هرگزدر برابر قدر تهای به
ظاهربزرگ عقب نشینی نمی کندو در برابرآن همه سلاحهای مدر ن خم به ابرو نمی
آورد،این عکس العمل طبیعی یک انسان به تمام معنی مؤمن و خداجوی است.خداونداز ما
خواسته است که در برابرآنها خشن و شدید باشیم (و لیجدوا فیکم غلظة ) و هرگز با
آنها سازش نکنیم و بدتراز آن تسلیمشان نشویم.

(اتخشونهم فاله احق ان تحشوه ان کنتم مؤمنین ،قاتلوهم
یعذبهم الله بأیدیکم ویخزنهم و ینصرکم علیهم ویشف صدورهم مؤمنین).

آیا ازآنهامیترسید ؟پس اگر راست میگوئید و ایمان دارید
خداوندسزاوارتر است که ازاو بترسید با آنها کارزار کنید وبجنگید که خدا میخواهد
بدست شما آنان را عذاب کند وخوارو ذلیلشان نماید و شما را برآنان چیره سازد و
دلهای گروهی ازمؤمنین را شفا بخشد.

و در آیۀ دیگر میفرماید:

(یا ایها النبیي جاهد 
الکفا ر و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنّم وبئس المصیر).  (سوره تویه ـ آیه 72)

ای پیامبر!با کافران و منافقان جهاد کن و برآنها سخت بگیر
جایشان جهنم است و چه جایگاه بدی.

واین سنت پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله)است که هروقت در
غزوه ها سستی در ارتش اسلام پیدا میشد،فریاد برمیآورد:

اگرکسی نیست که به قتال دشمن برخیزد ،به خدا قسم یکّه و
تنهابه سوی آنان می شتابم.ودر همان چند سال حکومتش بیش از 60جنگ داشته و در  26غزوه شخصا شرکت کرده و 36 سریّه داشته
است.واین علی علیه السلام است که در  نامه
ای به اهل مصرمی نویسد)به خداقسم اگر من تنها با دشمنان روبرو شوم و آنها تمام پهنای زمین را پر کرده
باشند،هرگز باک ندارم ونمی هراسم.وهمانا من در گمراهی آنها وهدایتی که خود برآن
استوارم ،ازطرف خودم با بصیرت هستم واز سوي پروردگارم  یقین دارم .و همانا من به دیدار پروردگارم
کاملا مشتاق هستم و برای در یافت پاداش نیکویش انتظار میکشم وامیدوارم…

آیا نمی بینید اطراف شما کم میگردد و شهرهاشان (بدست دشمن)
فتح می گردد و آنچه در تصرّفتان بود،بدست دشمن می افتد و کشورهایتان مورد یورش و
هجوم دشمنان قرار می گیرد؟پس خدای رحمتتان کند،برای جنگیدن و کارزار با دشمن
بپاخیزیدو خودرا به زمین نچسبانید که به ذلت تن دهیدو به بدبختی و بیچارگی باز
گردید و در آن حال جز پست ترین چیز(که زنده ماندن با ذلّت است)برای شما نماند و به
تحقیق جنگجو و رزمنده،بیدار وهوشیاراست و هرکس (ازدشمن غفلت ورزد) و به خواب رود
بداند که دشمن با چشمی  بینا او را می
یابد). (نامه 62نهج البلاغه)

ودر جایی دیگر میفرماید:

(به خدا سوگند ،اگر تمام اعراب برای قتال من متحد و مجتمع
شوند،من هرگز از جنگ با آنها روی برنمی گردانم و آخرین نفرآنان را با همان ضربتی
که نخستین فردشان رازدم خواهم زد). و در بارۀ جهاد با دشمنان و فضیلت آن
میفرماید:(به خدا سوگند ،دین و دنیای شما تنها با پیکاردر راه خدا پیشرفت می کند).
و در جنگ جمل با صدائی بلند میفرماید:

(ای مردم!همانا مرگ به سراغ مقیمان و در خانه نشستگان میآید
و از فرار کنندگان ،ناتوان نمی باشد.راه فرار از مرگ وجود ندارد و هرکس نمیرد کشته
خواهد شد.و همانا بهترین مردن،کشته شدن است؛به همان خدائی که جان من بدست او است
سوگند،به تحقیق  هزار ضربت با شمشیر برای
من آسانتر است از یکبار مردن در  بسترآرام).

و راوی ازامام رضا علیه السلام میپرسد،مقصود حضرت چیست که
میفرماید:هزار ضربت با شمشیر برای من بهترو آسانتر است از مرگ در بستر، حضرت
میفرماید: ( فی سبیل الله) ـ اگر در  راه
خدا باشد.واین فرزندرشید پیامبر(ص) و علی(ع) است که در پیام تاریخی مهمش(منشور
انقلاب اسلامی) فریاد برمی آورد:

(من خون و جان ناقابل خویش را برای ادا و احیای حق و فریضۀ
دفاع ازمسلمانان آماده نموده ام ودر انتظار فوزعظیم شهادتم و قدر تها وابرقدر تها
ونوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکّه و تنها بماند به راه خود که راه
مبارزه با کفرو ظلم و شرک و بت پرستی است ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان  جهان اسلام، این پابرهنه های مغضوب
دیکتاتورها،خواب راحت را از دیدگان جهانخواران وسرسپردگان که به ستم وظلم خویشتن
اصرار مینمایند،سلب خواهد کرد).

و در جای دیگر همین پیام سرنوشت ساز میفرماید:

(من به تمام جهان با قاطعیت اعلام می کنم که اگرجهانخواران
بخواهند در  مقابل دین ما بایستند،ما در مقابل
همۀ دنیای آنها خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست یا همه
آزاد می شویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است می رسیم.).

چه باید کرد؟

ما اگر محمّد و علی را اسوه و الگوی  خود می دانیم وکتاب خدا را پذیرائیم و رهبری
خمینی را قبول داریم باید تا قبل ازگذشت وقت،بپاخیزیم وبا دشمنان بستیز در آئیم و در
نگ روا نداریم و اگرخدای نخواسته کوچکترین اهمال و سستی در این لحظات حسّاس مرگ یازندگی
از خود نشان دهیم ،هم انقلاب و اسلام را پایمال کرده ایم وهم خود زیرچکمه های آهنین
دیو سیرتان کینه جوی له خواهیم شد.امروز باید همه سلاح بدست گیرند وهرکس توان دارد
به جنگ با دشمن در صف حبیبان خدا بشتابد؛ و اگر سلاح هم نباشد با چنگ و دندان
باید، دشمن را سرکوب کنیم کشاورزان با تبرهای خود برسردشمن بزنندو با داس
کشاورزیشان ریشه اش را برکنند. در ودگران با ارّه ها به جان متجاوزین بیافتند
وآنان را ازپای در آورند .عالمان ،ادیبان ،نویسندگان ومبلغان هم با تبلیغ در داخل
وخارج و با شناساندن دشمن متجاوز ،او را وادار به فرار نمایند،خیّاطان باقیچی
خیاطی هم اگرشده است،عمر ستمگران را قیچی کنندوو…

در این میان برخی از مؤمنین استثناء شده اند:لیس علی
الضعفاء ولاعلی المرضی ولا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا تصحوا لله ورسوله
ما علی المحسنین من سبیل والله غفورا رحیم ولا علی الذین اذاما اتوک لتحملهم قلت
لا اجد ما احملکم علیه تولّوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا ألا یجدوا ما ینفقون
.انما السّبیل علی الذّین یستأذنونک و هم اغنیاء 
رضوا بأن یکونوا مع الخوائف و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون). (توبه ـ
آیات 94ـ 91)

بر ناتوانان و بیماران وفقیرانی که توانائی خرج کردن(برعیال
خود)را ندارند،تکلیفی نیست هرگاه آنها هم در راه خدا ورسولش، بندگان خدا را نصیحت
و هدایت کنندوبرنیکوکاران هیچ زحمتی نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است.و همچنین
حرج و گناهیم نیست برآن گروه از مؤمنین که آماده برای جهاد هستند ونزد تو میآییند
که لوازم سفر برای حمل آنان آماده کنی و تو پاسخ دهی که من مالی ندارم که به شما
کمک کنم وآنگاه ازنزد تو می رونددر حالیکه از شدّت  ناراحتی اشک از چشمانشان جاری است که مخارج
سفررا نمی توانند تأمین نمایند، ولی گناه تنها آنانی را در بر می گیرد که از تو
اجازه می خواهندآنان را ازجنگیدن معاف نمائی در حالی که پولدارو متمکّن
هستند؛اینان خوش دارندکه قرین زنان و کودکان (که عذرشان پذیرفته است)

باشندوخداوند مهر بردلهایشان زده است و نمی توانند در ک
کنند.

بنابراین ،افرادی که توانائی تأمین زاد سفر و مخارج  خانوادۀ خودراندارند،ازرفتن به جبهه معذورشده
اند درصورتی که پشت جبهه ،از خدمت کردن به 
بندگان خدا و سفارش مردم به تقوی  و
تشویق آنان به رفتن به جبهه در یغ نورزند ولی اگر افرادی متکفّل تأمین مخارج
خانوادۀ آنان شوند،مقلوم نیست عذرشان پذیرفته باشد که بحمدالله اکنون شورای عالی
پشتیبانی  جنگ ازافرادی که خودتوانائی رفتن
به جبهه را ندارند خواسته است هریک متکفّل هزینۀ زندگی رزمنده ای شود و در این
صورت ،

رزمندگان با دلی آرام و خاطری آسوده به جنگ و جهاد
بپردازندو این گام بسیار مثبتی در جنگ است که امیدواریم به نحو احسن انجام
پذیرد.به همین مناسبت دو روایت ازپیامبر گرامی اسلام نقل میکنیم تا مجاهدین به مال
نیز بدانند کارشان گرچه در اجر وثواب به اندازۀ مجاهدین با جان نیست ولی در عین
حال بسیارزیاد است.حضرت میفرماید: (من اعان غازیا بدر هم فله مثل اجر سبعین در ا
من در رالجنة و یاقوتها لیست منها حیة الا وهي افضل من الدنیا).  (جامع الاحادیث ،جلد 11ص 22)

هرکه رزمنده ای را با یک در هم یاری کند،اجر و پاداشش مانند
هفتاد در  از در  ها و یاقوت های بهشتی است که هر دانه ای ازاین
جواهرات بهترو ارزشمندتراز تمام دنیا است.

و در روایت دیگری میفرماید:(من جبن من الجهاد فلیجهز بالمال
رجلا یجاهد فی سبیل الله ،والمجاهدفي سبییل الله ان جهّز بمال غیره فله فضل الجهاد
ولمن جهّزه فضل النفقة في سبیل الله و کلاهما فضل والجودبالنفس أفضل في سبیل الله
من الجود بالمال). (جامع الاحادیث ،ج 11ص 23) هرکه ازجهاد و کارزار ناتوان
باشد،باید یکی ازرزمندگانی راکه در  را ه
خدا پیکارمیکنند ،با مال و دارائیش آماده سازد(ومخارجش را تأمین کند) که اگر مجاهدراه
خدا باپول دیگری آماده شود، همان فضیلت جهادرا داردو کسی که او را آماده ساخته
فضیلت انفاق در راه خدا را دارد و هردو فضیلت است گرچه ایثار با جان در راه خدا
برتر و با فضیلت ترازانفاق با مال است.به امید پیروزی هرچه سریعتررزمندگان عزیز
اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل و به امید پیروزی اسلام برکفر؛حق بر باطل و
امت اسلام برکافران و مشرکان وستم پیشگان و جنایتکاران زمان.

1ـ غزوه هایی که خود پیامبر(ص) در آنها شرکت فرموده 26غزوه
است وعبارتنداز: ابواءـ بواط العشیرة ـ بدر الاولی ـ بدر الکبری ـ سویق ـ دومة
الجندل ـ ذی امر ـ أحد ـ نجران ـ بنوسلیم ـ اسدـ بوالنضیرـ ذات الرقاع ـ بدر الآخرة
ـ خندق ـ بنوقریظه ـ  بنولحیان ـ بنوقرد ـ
بنوالمصطلق ـ حدیبیّه ـ خیبرـ فتح ـ حنین ـ طائف ـ تبوک وبنوقینقاع .

وغزوه هایی که حضرت خودشان سلاح بدست گرفته و با دشمن
جنگیده اند؛ نه غزوه است : بدر الکبری ـ احدـ خندق ـ بنی قریظه ـ بنی المصطلق ـ
بنی لحیان ـ خیبرـ فتح ـ حنین ـ و طائف .