گفته ها و نوشته ها

گفته ها و نوشته ها

آیا میدانید که

ـ باکتریها ریزترین سلولهای خودزای موجود ،آنقدر  کوچکند که تنها یک قطره مایعات ممکن ایت
50میلیون از آنهارا در خود داشته باشد.

ـ هرسال قریب چهل میلیون آمریکایی یا به قتل می رسند،یا
مجروح میشونند،یا مورد تجاوز قرار می گیرند ویا مورد دستبرد واقع میشوند.

ـ منطقه (کالاما)ر بیابان(آناکما) در(شیلی )واقع است  و تا به حال حتی یک قطره باران در  آنجا نباریده است.

ـ و تنها قسمت بدن انسان که دارای خون نیست، قرنیّه چشم است
و قرنیّه ،اکسیژن را مستقیما ازهو ا میگیرد.

روش زندگی پیامبر(ص)

این شهر آشوب درمناقب روایت کرده است که :

رسول خدا(ص) کفش خودرا پینه میزد،لباس خودرا می دوخت  ،درخانه را خود باز می کرد،گوسفندان را
میدوشید،شتر را میبست و آنگاه آن را می دوشید،هنگامی که نوکرش ازآرد کردن خسته می
شد،کمکش میکرد.آب وضوی شبش را خود تهیه می کرد ،در پیاده روی کسی براو سبقت نمی
گرفت،موقع نشستن تکیه نمی کرد،در کارها به اهل خانه کمک می کرد و با دست خود گوشت
خُرد م ی نمود. بر سر سفرۀ غذا مؤدبانه می نشست ،پس از غذا انگشتان خودرا می لیسید
و هرگزـ در اثرپرخوری ـ آروغ نمی زدـ دعوت آزادگان و بردگان را می پذیرفت هرچند
برای خوردن ـ ماهیچه دست و یا بازوی گوسفندی باشد.هدیه را از هر کس می پذیرفت
هرچند جرعه ای ازشیر باشد؛ولی غذائی که به عنوان صدقه باشد میل نمی کرد.

ب چهرۀ هیچ کس خیره نمی شد،تنها برای پروردگارش ختم می کردو
هرگز برای خودش غضب نمی نمود…

دنیا،دنیای دیوانگان

یکی ازدانشمندان روانشناس در آمریکا به این نتیجه رسیده است
که در سال 2138میلادی یک نفر عاقل روی کره زمین پیدا نخواهد شد!!!با حسابی که این
بیچاره کرده است ،تا اندازه ای نتیجه گیریش درست به نظرمی رسد زیر در سال 1859بین
هر 535نفر ،یک دیوانه بیشتر وجود نداشت و در سال 1897نسبت دیوانگان به عقلا32:1بود
و در سال 1926، 150،1و در سال 1970 ، 100،1،بنابراین اگر به همین منوال پیش برود
در سال 2138ـ طبق نظریۀ این دانشمند،یک نفر عاقل در دنیا وجود نخواهد داشت و حتی
خود پزشکان روانشناس هم روانی خواهند شد!

یکّه و تنها به سوی میدان کارزار

در جنگ (بدر صغری) که یکسال پس از جنگ (غزوه)احدرخ
دارد،بسیاری ازاصحاب پیامبر(ص) زخمی و مجروح بودند،نعیم بن مسعود اشجعی به مکّه
رفت و در بازگشت به مدینه ،به مسلمین اطلاع داد که دشمنان خیلی خودرا مجهز کرده
اندو شما حتما شکست میخورد!!و با این سخنان ـ که ازقبل طبق نقشه ای  با ابوسفیان تنظیم شده بودـ می خواستند
مسلمانان را ازجنگ بترسانند.برخی ازاصحاب با دلهره از حضرت خواستند صرف نظر
نماید.حضرت رسول (ص)فرمود: (به آن خدائی که جان من در قبضۀ او است،سوگند،اگر هیچ
کس نیاید،حتما خودم یکّه و تنها برای جنگیدن با دشمن،از مدینه خارج می شوم.وهمانا
آدم ترسو برگشته است ولی دلاورمردان خود را آمادۀ کارزار کرده اند و پشتوانۀ ما
تنها خدا است و بر او تکیه میکنیم)

وآنگاه با اصحاب به بدر رفتند و منتظر دشمن شدند،ولی دشمن
چون در یافت که حضرت باکمال شهامت و شجاعت و بدون هیچ ترسو واهمه ای با یاران  به میدان شتافته اند،نزدیک نیامد ومسلمانان با
سرفرازی بازگشتند.و چه جالب است که پس از گذست چهارده قرن،فرزند دلبرش می
گوید:(اگر خمینی یکّه و تنها بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و
بت پرستی است ادامه می دهد…).

مال دنیا

هرآن سر که او آزرافسرست      به خاک اندر ست اززمه برترست

به وی بنده ای آزتازنده ای       پس آزاد هرگزنه ای بنده ای

چنا ن کامدی رفت خواهی تهی    تو گنج از برگنج تا کی نهی

نهم گوئی ازبهر فرزند چیز         مبرغم که چیزش بود بی تو نیز

کسی را جهانبان زبن ناغرید          که ازپیش روزی نکردش پدید

ترا داد و آن کس که پسوند تست      دهد نیزآن را که فرزند تست  (اسدی طوسی)

طولانی ترین جنگها

طولانی ترین جنگ بین انگلیس و فرانسه به مدت115سال رخ داد
که ابتدای آن ازسال 1338شروع وتا 1453ادامه داست.ضمنا  جنگهای صلیبی نه گانه از شروع نخستین جنگ صلیبی
در سال 1096میلادی تا پایان نهمین آنها در سال 1291که در مجموع 195سال است طولانی
ترین جنگ در تاریخ بشریت است.

هشت طلبکار

از اما م سجاد علیه السلام پرسیدند: چگونه صبح کردی ای
فرزندرسول خدا؟فرمود :صبح کردم در حالی که هشت بدهکاری دارم :بدهکار خدایم در
واجبات ، و پیامبر در عمل به سنّت و خانواده ان در امور زندگی و نفسم مرا به شهوت
میخواند و شیطانمرا بهگناه و دو فرشتۀ حافظمن بهراستگویی در  کردار و اعمال وملک الموت جانم را میخواهد  وقبر، بدنم را ،پس من بین این
هشتطلبکار،گرفتارم.

دلگرم سوزآه

من وزکوی تو رفتن زهی خیال محال       کهدامزلف توهرگز مرا رها نکند

چگونه سروچمن خوانمت که سرو چمن    به سرکله نگذار د به رقبا نکند

چگونه ماه فلک دانمت که ماه فلک       به دست جام نگیرد،به بزم جانکند

کجاملامت فرهاد میتواند کرد        کسی که صحبت شیرنش اقتضا نکند

(ادیب) این همه دلگرم سوز آه مباش     که سوز آنه تو تاثیر در قضا  نکند (ادیب نیشابوری)

زاهد تر اززاهد

روزی یکی ازخلفای بنی عباس به مرد زاهدی گفت: همانا تو
بسیار زهد داری.زاهد در پاسخ گفت:زهد تو بیش از من است چرا که من در دنیای بی ارزش
وزود گذر زهد و رزیدم ولی تو ازبهشت جاویدان و گسترده زهد ورزیدی!

شهر قم چگونه به وجود آمد؟

حمزه بن حسن اصفهانی در کتاب (اصفهان)تو شده است: چون
عرب(اشعریان)به قم آمدند،در جوانب قم،در خیمه هائی ازموی نزول کردند.چون در این
ناحیت متمکّن شدند رصحاری،درهفت ده ،خطّه و منزل ساختند و سراها و بناها و قصرها و
عمارت ها بنا نهادندو فرودآمدند…چون سراهایایشان بدین دههای هفت گانه بسیار شد و
به یکدیگر نزدیک گشتند،ازنام های این هفت ده ،نام قریه (کُمیدان ) اختیار کردند.
بعد ازمدتی چنددر این نام اختصار کردند و چهار حرف ازجملۀ شش حرف (کمیدان)
بینداختند وبردو  حرف اختصار
کردندوگفتند:(کُم)، پس اعراب دادند و گفتند:(قم). (ترجمه تاریخ قم،ص 23)