جهادمالی

جهاد مالي

در مقاله ماه
گذشته، بحثي را در رابطه با وضعيت موجود و ضرورت پر کردن جبهه ها و ياري رساندن به
رزمندگان عزيز اسلام داشتيم که در آخر مقاله، دو روايت از پيامبر بزرگ
اسلام(ص)  در رابطه با جهاد مالي و انفاق
در راه حفظ کيان اسلام نقل کرديم و چون اين روايت ها نياز به بحث گسترده تري داشت،
مطلب را دنبال مي کنيم:

حضرت رسول
(ص) مي فرمايد:

«من اعان
غازياً بدرهم فله اجر سبعين دراً من درر الجنة و ياقوتها ليست منها حبة الا و هي
أفضل من الدنيا». (جامع الاحاديث- ج 11-ص 22)

هر که رزمنده
اي را با يک درهم ياري دهد، اجر و پاداش هر درهم مانند هفتاد در از درها و
ياقوتهاي بهشتي است که هر دانه اي از اين جواهرات،‌ بهتر و ارزشمندتر از تمام دنيا
است.

ياري کردن
رزمندگان

اعانت و
همکاري کردن با رزمنده اي که در جبهه کارزار با دشمن اسلام مي جنگد بر دو نحو است:

1-   
مئونه تجهيز و آمادگي
نظامي و غذا و لباس رزمنده را تأمين کند که اين خود داراي مراحل گوناگوني است. در
آغاز مسئله آماده شدن و تمرين نظامي کردن و مسائل مختلف روياروئي با دشمن در زمين
و دريا و هوا را ياد گرفتن و دوره شناخت اسلحه گوناگون، مطرح است که اين خود نياز
به بودجه فراواني دارد و اگر دولت در اين امر مهم سرمايه گذاري نکند، از عهده خود
مردم خارج است، که بحمدالله تعدد مراکز آموزش نظامي در ارتش، سپاه و بسيج، اين
مشکل را حل نموده است.

پس از
فراگيري آموزشهاي لازم نظامي، مسئله لباس و غذا و تهيه سنگرهاي لازم و اسلحه اي
است که رزمندگان به آنها نياز دارند. قسمت عمده اين مسئله نيز بعهده دولت است که
با همکاري مردم و ايثارهاي بي نظير آنان، تا حدود زيادي تأمين شده و چندان مشکلي
ندارد. گرچه بايد از نظر عدّة، سرمايه گذاري بيشتري نمود و آمادگي براي جبهه اي
گسترده تر داشت چرا که دشمنان هر روز که قدرت اسلام بيشتر مي شود، همياري و همکاري
آنها در راه ضربه زدن به انقلاب شکوهمند اسلامي بيشتر و افزوده تر مي گردد و ما
بايد در ره لحظه و هر آن، آماده نبرد با دشمنان مختلفي باشيم که با در نظر گرفتن
مرزهاي گسترده و طولاني در چهارسوي کشور، اهميت اين مطلب، روشنتر مي شود. و آنچه
از آيه شريفه استفاده مي شود کلمه «ما استطعتم» هست يعني آنچه در توان داريد و اگر
با يک جمعبندي ساده ذخاير فوق الأرض و تحت الأرض و زمينهاي قابل کشت و صناعتها و
هواهاي مساعد براي کشاورزي و دامداري و صنعت و آن همه نعمتهاي فراوان الهي را در نظر
بگيريم، بي گمان هنوز مجال بيشتري براي استفاده از اين همه نعمتهاي دست نخورده و
يا خوب بهره برداري نشده وجود دارد و بايد دولت اينها را مدنظر قرار دهد و با
برنامه ريزي صحيح، صادرات غير ارزي را گسترش دهد تا با دريافت ارز، اسلحه بيشتري
خريداري نمايد و مردم هم که در مراحل گوناگون انقلاب و جنگ، آزمايش الهي را بخوبي
پس داده اند، اين بار هم براي حفظ اسلام و نگهداري و صيانت از کشور امام زمان(عج)،
‌ايثار و از خودگذشتگي خواهند داشت.

2-   
مطلب ديگري که از اين
روايت استفاده مي شود، اين است که نه تنها خود رزمنده نياز به تجهيز و آمادگي دارد
بلکه بايد دولت به فکر خانواده او نيز باشد و در طول مدت اعزام او به جبهه، مصارف
خانواده رزمنده را تأمين نمايد. و چه بسا مؤمنين متعهدي که مايل هستند هب جبهه
بروند و جان عزيز خود را در راه رضاي دوست نثار کنند ولي توان تأمين مخارج خانواده
خود را ندارند و اين مشکل، آنان را رنج مي دهد که لازم است در اين امر نيز، قانون
هايي براي رفع نياز مادي همسر و فرزندان رزمندگان- ول در حداقل- وضع گردد و اداره
ها و مراکزي که رزمندگان جان برکف، در آنها اشتغال دارند، حقوق کارکنان اعزامي را
ناديده نگيرند، و اين قانون مخصوص نهادهاي انقلابي و اداره هاي دولتي نباشد بلکه
شرکتها و مؤسسات فردي نيز از يان قانون تبعيت نمايند.

در هر صورت،
حضرت رسول اکرم(ص)، طبق اين روايت،‌ اينقدر جهاد مالي را تشويق کرده اند که اجر يک
درهم را مقابل هفتاد در از درها و ياقوتهاي بهشتي مي دانند در صورتي که هر دانه
هاي از اين جواهرات اگر در دنيا باشد، از تمام دنيا ارزنده تر و گرانقيمت تر است.

وانگهي اين
پاداش ارزنده، ذخيره آخرت است، همانجا که همگان نيازمندند و دست گدائي را به
بارگاه «غني علي الاطلاق» دراز کرده و چشم به لطف و عنايت باريتعالي دارند؛ همانجا
که کم مايه ها انگشت حسرت را به دهان گرفته و از کم کاري در دنيا- کشتگاه آخرت-
پشيمان و اندوهگين مي باشند.

البته اين مطلب
نيز لازم به تذکر است که اگر حفظ اسلام مبتني بر انفاق کردن اموال است، نبايد کسي
خودداري کند و بايد اموال اضافه خود را براي نجات اسلام بپردازد ولي در عين حال،
خداوند از راه لطف و کرمش، اينقدر به او اجر و پاداش مي دهد که در مقابل هر درهمي،
هفتاد در و ياقوت بهشتي عطا مي نمايد. پس هر چه بيشتر رد يان راه مصرف کنيم، ذخيره
جاوداني آخرت خويش قرار داده ايم و آنجا است که ارزش والاي آن را دريافت مي نمائيم
و چه ارزشي بالاتر از کسب رضاي خداوند.

در روايت
ديگري که از حضرت رسول (ص) نقل شده، حضرت مي فرمود:

«من أعطي
درهماً في سبيل الله کتب الله له سبعمائة حسنة». (امالي صدوق- ج1- ص 14)

هر که يکدرهم
از مال خود را در راه خدا انفاق نمايد، خداوند هفتصد حسنه براي او ثبت مي کند.

در اينجا
ملاحظه مي کنيم که در برابر هر درهم، هفتصد حسنه در دفتر اعمال انسان نوشته مي
شود. حال پاداش هر حسنه اي چقدر است، اين را غير از خداوند کس نمي تواند اندازه
گيري و سنجش نمايد.

معناي حسنه

امام صادق(ع)
در معنيا حسنه اخروي مي فرمايد: «رضوان الله و الجنة في الاخرة«-[رضوان الهي و
بهشت در آخرت] وقتي در روايت«حسنه» به معناي خشنويد و رضايت خداوند و بهشت جاويدان
آمده است، حسنات زيادتر از کسي جز خداوند نمي تواند پاداش بخشد. البته خلوص در
نيت، شرط هر عمل است و لذا حضرت واژه «في سبيل الله» را براي استدراک اين معني
بيان فرموده است زيرا اگر انسان تمام اموالش را در غير راه خدا صرف کند ولو به
نحوي در نگهداري اسلام از آنها استفاده شده باشد، پشيزي ارزش ندارد زيرا «فس سبيل
الله» و در راه خدا انفاق کردن، به آن ارزش و بها مي دهد و لاغير.

در روايت
ديگري از پيامبر اکرم(ص) در رابطه با جهاد مالي نقل شده که فرموده:

«من جبن من
الجهاد فليجهز بالمال رجلاً يجاهد في سبيل الله و المجاهد في سبيل الله ان جهز
بمال غيره فله فضل الجهاد و لمن جهزه فضل النفقة في سبيل الله و کلاهما فضل و
الجود بالنفس افضل في سبيل الله من الجود بالمال».

[هر که از
جهاد و کارزار ناتوان باشد، بر او لازم است که يکي از مجاهدين راه خدا را با پول
خود، تجهيز و آماده سازد. و رزمنده راه خدا اگر با پول شخصي ديگر تأمين شود،‌
فضيلت جهاد براي او ثبت مي گردد و کسي که او را تجهيز نمايد، فضيلت انفاق در راه
خدا را دارد و هر دو فضيلت است گرچه ايثار با جان در راه خدا با فضيلت تر و
ارزشمندتر از انفاق با مال است].

آري! گرچه
ارزش انفاق در راه خدا و تأمين هزينه رزمندگان خيلي زياد است و هر چه بر مقدار آن
افزوده شود، بر مقدار اجر و پاداش انسان افزوده مي گردد ولي جود به جان و روان
قابل قياس نيست با جود به مال و لو اينکه هر دو راه خدا داده است و هر دو را در
راه رضاي او- در وقت خود- بايد انفاق کرد.

در هر صورت،
امروز که روز آزمايش بزرگ الهي در اين سرزمين فرا رسيده است، جا دارد جوانان،
توانمندان و رادمردان متعهد و آزاده اين خطّه اسلامي کمر همت را سخت تر از گذشته
ببندند و به سوي ديدار جانان از جان بگذرند و کار دشمن خونخوار را يکسره کنند و دل
امام زمان(عج) و رهبر عزيزمان را شاد و خشنود سازند، و آنان که توان رفتن به جبهه
را ندارند،‌ از انفاق مال در اين راه مقدس هرگز دريغ ندارند که آنان را نيز اجر و
پاداشي است بزرگ و بي گمان امروز هر توماني در راه جبهه انفاق گردد، ارزش والائي
خواهد داشت، و آن عزيزان ما که از همه چيز خود گذشته اند و حتي جان خود را در طبق
اخلاص،‌به معبود هديه مي کنند دلگرم به اين کمکهاي ارزنده برادران و خواهران پشت
جبهه مي باشند، و صداي رسايشان در جبهه بلند است که:

رسم عاشق
نيست با يکدل دو دلبر داشتن         يا
زجانان يا زجان بايست دل برداشتن

و همچنانکه
از جان خود، بي هيچ قيد و شرطي يم گذرند، دست گدائي به سوي پروردگار خود بلند کرده
از او مي خواهند که آنان را دمي به خويشتن خويش مشغول نسازد و توفيق نيايش، با
خلوص و عشق به آنان عطا فرمايد.