دانستيهائي از قرآن

دانستنيهائي
از قرآن

جهاد مالي

«$yJ¯RÎ)
šcqãYÏB÷sßJø9$#
tûïÏ%©!$#
(#qãZtB#uä
«!$$Î/
¾Ï&Î!qߙu‘ur
§NèO
öNs9
(#qç/$s?ötƒ
(#r߉yg»y_ur
öNÎgÏ9ºuqøBr’Î/
óOÎgÅ¡àÿRr&ur
’Îû
È@‹Î6y™
«!$#
4
y7Í´¯»s9’ré&
ãNèd
šcqè%ω»¢Á9$#»(حجرات ـ آيه 15)

تنها
مؤمنان کساني هستند که ايمان به خدا و پيامبرش آورده و سپس دچار ترديد نگرديده و
به جهادل مالي و جاني پرداخته‌اند، همانا آنان صادقانند. 

جاهدوا
باموالهم: جهاد از ريشه جُهد و يا جَهْد گرفته شده و بنوشته راغب به معني به کار
رگفتن توان و امکانات براي دفاع در برابر دشمن است.

ايمان و
جهاد

با توجه به
معني فوق، جهاد مالي عبارت از قرار دادن بخشي ـ در حد امکان ـ از درآمد و ثروت در
خدمت جبهه و جاد مي‌باشد، و همينعمل، نقطه امتيازي مشخص ميان مؤمنان و منافقات ن
است و لذا در سوره توبه درباره آنان فرمود: هنگامي که سوره‌اي درباره جهاد نازل مي‌گردد
و دعوت به ايمان و جهاد به عمل مي‌آيد، توانمندان آنها، از تو اجازه معافيت از آن
مي‌طلبند. ولي در مقابل درباره مؤمنان مي‌فرمايد: «Ç`Å3»s9
ãAqߙ§9$#
šúïÏ%©!$#ur
(#qãZtB#uä
¼çmyètB
(#r߉yg»y_
óOÏlÎ;ºuqøBr’Î/
óOÎgÅ¡àÿRr&ur»[1] ولي پيامبر و آنهائي که با او ايمان آورده‌اند با اموال و جانهايشان جهاد
مي‌نمايند.

و بخاطر
همين فاصله ميان شعار تا عمل است، که رآن کريم در سوره توبه آنانرا «کاذبون» و در
آيه فوق مؤمناني را که در جريان جهاد مالي و جاني، صدق ايمان خويش را به ثبوت
رسانده‌اند«صادقون» معرفي مي‌نمايد.

جهاد، عامل
فضيلت

قرآن در
رابطه با جهاد مالي و جاني مقايسه‌اي نيز ميان خود مؤمنان انجام داده و سرانجام
جهاد و از آنجمله جهاد مالي را به عنوان عامل برتري و فضيلت معرفي نموده است. در
اين رابطه در سوره«نساء» آيه «95» فرموده: مؤمنان قاعد يعني کساني که بدون داشتن
عذري موجه از شرکت در جبهه جهاد مالي و جاني سرباز زده‌اند با جهادگران مالي و
جاني برابر نبوده بلکه خداوندن مجاهدان با اموال و جانها را بر قاعدان برتري
بخشيده است«فَضّل الله المُجاهِدِينَ بِامْوالِهِمْ وَ انْفُسِهِمْ عَلَي
القاعِدِينَ دَرَجَةً».

و در
سوره«توبه» طي آيات 19 و 20، اين مقايسه را به سطحي بالاتر کشانيده و تأمين آب
آشاميدن زائران محترم بيت الله و تعمير مسجد الحرام را با جهاد مالي و جاني سنجيده
و چنين نتيجه گرفته است که دسته نخست«اَعْظَمُ دَرَجَةً عند الله» مي‌باشند و
سرانجام در سوره«حديد»، آيه 10، به نقش و اهميت 
جهاد در موقعيتهاي حساستر نظامي اشاره فرموده و در باره کساني که پيش از
فتح مکه به جهاد مالي و جاني پرداخته‌اند نسبت به آنهائي که در ديگر جبهه‌ها به
اين عمل اقدام نموده‌اند فرموده: «اولئکَ اعظمُ درجةً» آنان داراي درجه‌اي عظيم‌ترند.

جهاد مالي
در شرائط کنوني

و اينک با
رو در رو قرار گرفتن قدرتها و ابر قدرتهاي جهاني با ما ملت مسئول و هميشه هشاير ما
با بينش عميق سياسي خويش به اين نتيجه رسيده است که جهاد مالي در اين موقعيت حساس
بيش از گذشته و شايد آينده، مي‌تواند در سرنوشت انقلاب نقش خود را ايفا نمايند و
از اينرو مي‌بايست هم چنانکه انتظار ميرود بر روند حرکت جهاد مالي خويش در کنار
جهاد جاني بيفزايد. رسول اکرم صلي الله عليه و آله در رابطه با چنين جهادي مي‌فرمايد:
«اِنّ الله عزَّوجلّ لَيُدخِلُ في السَّهْمِ الواحدِ الثَلاثَةَ الجَنَّةَ؛ عامِل
الْخشَبَةِ و المُقَوِّي بِهِ في سبيل الله و الرّامي به في سبيل الله»[2]
ـ خداوند عزوجل بوسيله يک تير سه نفر را بهب هشت وارد مي‌سازد: سازنده تير، کسي که
با بودجه مالي آنرا تهيه و در اختيار رزمنده گذاشته و آنکه در راه خدا تيراندازي
نموده است.

مؤمنان صدر
اسلام با چنين برداشت و لقي از جهاد مالي، بهنگام پيش آمدن جنگ در کنار جهاد جاني،
به جهاد مالي نيز مي‌پرداختند و حتي تهي‌دستاني چون«ابوعقيل انصاري و سالم بن عمير
انصاري» با اضافه کاري در شب، در جريان آمادگي براي جنگ تبوک دومن خرما تهيه کردند
که نيمي از آن را براي تأمين مصرف خانه گذاشتند و با نيمي ديگر در جهاد مالي شرکت
نمودند و اين کمک ناچيز ولي در حد مقدور مورد استهزاء منافقان قرار گرفت، خداوند
براي ارج نهادن بر اين انفاق بظاهر کوچک و پاسخ به منافقان فرمود:

«šúïÏ%©!$#
šcrâ“ÏJù=tƒ
šúüÏãÈhq©ÜßJø9$#
z`ÏB
tûüÏZÏB÷sßJø9$#
†Îû
ÏM»s%y‰¢Á9$#
šúïÏ%©!$#ur
Ÿw
tbr߉Ågs†
žwÎ)
óOèdy‰ôgã_
tbrãy‚ó¡tsù
öNåk÷]ÏB
 
tÏ‚y™
ª!$#
öNåk÷]ÏB
öNçlm;ur
ë>#x‹tã
îLìÏ9r&»[3]
(منافقان) آنهائي را که جز بمقدار توانائي دسترسي به چيزي ندارند استهزاء مي‌نمايند،
خداوند آنان را استهزاء مي‌نمايد و براي آنها عذابي دردناک است.

 [1]– سوره توبه ـ آيه 88.