رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خميني

·       
سلمان
شدي اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد بر هر مسلمان واجب است با جان و مال و تمامي
هم خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند.

2/12/67

·       
سلام
بر آنان كه تا كشف حقيقت تفقه به پيش تاختند و براي قوم و ملت خود منذران صادقي
شدند كه بندبند حديث صداقتشان را قطرات خون و قطعات پاره پاره پيكرشان گواهي كرده
است.

·       
خدا
را سپاس مي گذاريم كه از ديوارهاي فيضيه گرفته تا سلول هاي مخوف و انفرادي رژيم
شاه و از كوچه و خيابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر كار و محل
خدمت تا خطوط مقدم جبهه ها و ميادين مين، خون پاك شهداي حوزه و روحانيت، افق فقاهت
را گلگون كرده است.

·       
روحانيت
متعهد به خون سرمايه داران زالوصفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتي نداشته و
نخواهد داشت.

·       
خطر
تحجر گرائي و مقدس نمايان احمق در حوزه هاي علميه كم نيست. طلاب عزيز لحظه اي از فكر
اين مارهاي خوش خط و خال كوتاهي نكنند، اينها مروج اسلام آمريكائي اند و دشمن رسول
الله، آيا در مقابل اين افعي ها نبايد اتحاد طلاب عزيز حفظ شود؟

·       
اولين
وظيفه شرعي و الهي آن است كه اتحاد و يك پارچگي طلاب و روحانيت انقلابي حفظ شود و
گرنه شب تاريك در پيش است و بيم موج و گردابي چنين هائل.

·       
من
با يقين شهادت مي دهم كه اگر افرادي غير از روحانيت جلودار حركت انقلاب و تصميمات
بودند جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمريكا و جهان خواران چيزي برايمان نمانده بود.

4/12/67

 

آيت الله العظمي منتظري

·       
بايد
در مديريت كشور تحولي پيش بيايد و بازسازي كشور از مديريت كشور شروع شود و خيلي ها
كه منزوي هستند در كارها وارد شوند.

23/11/67

·       
استقراض
خارجي، فكر غلطي است و موجب وابستگي اقتصادي و سياسي كشور مي شود.

29/11/67

·       
در
بازسازي بايد اعتماد مردم و نيروهاي فعال و انقلابي كشور جلب شود تا بتوان از وجود
و فكر آنها در بازسازي استفاده نمود.

·       
هيچ
گاه راضي نمي شويم به اصول مهمه انقلاب كه آن همه خون هاي پاك و مطهر عزيزان براي
تحقق آنها ريخته شد، كمترين آسيبي برسد.

·       
در
اينجا تعجب از دولت هاي عربي متظاهر به اسلام است كه چگونه در برابر اين توطئه
بزرگ ساكت نشسته و يا با كفر جهاني هماهنگ شده اند و نيز تعجب از دول استكباري و
سازمان هاي جهاني كه به نام حقوق انسان ها از يك عنصر ضد خدا و ارزشها (سلمان
رشدي) اين طور دفاع مي كنند، ولي احساسات ديني يك ميليارد مسلمان جهان و حمله هاي
وحشيانه و كشتارهاي هزاران انسان بي گناه را در فلسطين و لبنان و عراق و افغانستان
و ساير مناطق ناديده مي گيرند.

·       
آن
چه ممكن است روزي به انقلاب ضربه بزند اين است كه به تدريجه افراد انقلابي زجر
كشيده وفادار به انقلاب با برخوردهاي ناصحيح و ناروا و تفسيق و بر چسب وانگهاي
گوناگون از صحنه خارج شوند و به جاي آنان، افراد غير مبارز فرصت طلب كه هيچ گاه در
هيچ شرائطي قابل اعتماد نبوده و نيستند، به كار گمارده شوند و دست آنان باز گذاشته
شود.

6/12/67

 

امام خميني

آشنائي به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست ها و حتي سياسيون و فرمول هاي ديكته شده در آنان، از ويژگي هاي يك مجتهد جامع است.

4/12/67