رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خميني

* لازم است به رهبر
محترم آتيه يا شوراي رهبري تذكري برادرانه و مخلصانه بدهم: رهبر و رهبري در اديان
آسماني و اسلام بزرگ چيزي نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد… و بايد بدانيد كه
تبهكاران و جنايت پيشگان بيش از هر كس چشم طمع به شما دوخته اند و با اشخاص منحرف
نفوذي در بيوت شما با چهره هاي صددرصد اسلامي و انقلابي ممكن است خداي نخواسته
فاجعه به بار آورند و با يك عمل انحرافي نظام را به انحراف كشانند و با دست شما به
اسلام و جمهوري اسلامي سيلي زنند الله الله در انتخاب اصحاب خود الله الله در تعجيل
تصميم گيري خصوصا در امور مهمه و بايد بدانيد و مي دانيد كه انسان از اشتباه و خطا
مامون نيست به مجرد احراز اشتباه و خطا از آن برگرديد و اقرار به خطا كنيد كه آن
كمالي انساني است و توجيه و پافشاري در امير خطا، نقص و از شيطان است.

23/4/62

* و نكته مهم در اين رابطه
اين كه نبايد تحت تاثير ترحم هاي بي جا و بي مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفين و
متخلفين نظام به گونه اي تبليغ كنيم كه احكام خدا و حدود الهي زير سوال بروند، من
بعض از اين موارد را نه تنها به سود كشور نمي دانم كه معتقدم دشمنان از آن بهره مي
برند. من به آنهائي كه دستشان به راديو و تلويزيون و مطبوعات مي رسد و چه بسا حرف
هاي ديگران را مي زنند صريحا اعلام مي كنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست
ليبرال ها بيفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين اسلام اين مردم بي پناه را از
بين ببرد.

3/12/67

*… اگر هيچ كدام از
اينها نشد ايادي خود فروخته خود از منافقين و ليبرال ها و بي دينها را كه كشتن
روحانيون و افراد بي گناه برايشان چون آب خوردن است در منازل و مراكز ادارات نفوذ
مي دهند كه شايد به مقاصد شوم خود برسند و نفوذيها بارها اعلام كرده اند كه حرف
خود را از دهان ساده انديشان موجه مي زنند. من بارها اعلام كرده ام كه با هيچ كس
در هر مرتبه اي كه باشد عقد اخوت نبسته ام. چارچوب دوستي من در درستي راه هر فرد
نهفته است، دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذير سياست جمهوري اسلامي است…
ما بايد تمام عشقمان به خدا باشد نه تاريخ، كساني كه از منافقين و ليبرالها دفاع
مي كنند پيش ملت عزيز و شهيد داده ما راهي ندارند. اگر ايادي بيگانه و ناآگاهان
گول خورده كه بدون توجه به بلندگوي ديگران شده اند از اين حركات دست برندارند مردم
ما آنها را بدون هيچ گونه گذشتي طرد خواهند كرد.

5/1/68

* طلاب عزيز، ائمه
محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و راديو تلويزيون بايد براي مردم اين قضيه ساده
را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه
بايد تابع آن باشيم.

8/1/68

* اين مساله كه نظام
در اهداف خود جدي است و با هيچ كس شوخي ندارد و در صورت به خطر افتادن ارزش هاي
اسلامي با هر كس در هر موقعيت قاطعانه برخورد مي نمايد، بايد به عنوان يك اصل خدشه
ناپذير براي تمامي دست اندركاران و مردم تبليغ گردد.

15/1/68

 

نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته، در اظهار نظرها و
ابراز عقيده ها به گونه اي غلط عمل كنيم كه حزب الله عزيز احساس كند جمهوري اسلامي
دارد از مواضع اصوليش عدول مي كند… تاخير در رسيدن به همه اهداف دليل نمي شود كه
ما از اصول خود عدول كنيم، همه ما مامور به اداي تكليف و وظيفه ايم نه مامور به
نتيجه.

3/12/67