رهنمودها مقام معظٌم رهبری

رهنمودها

مقام معظٌم رهبری:

·       
ما امروز در برابر قدرتهای جهان سرسوزنی احساس ضعف نمی کنیم و خشم ملت ایران
نسبت به آمریکا تا پایان یافتن پشتیبانی آمریکا از ضد انقلابیون فروکش نخواهد کرد.                   10/4/68

·       
آن اسلامی که صنا دید زر و زور و اقطاب قدرت جاهلی و طاغوتی را می ترساند
اسلام ناب محمدی است.                       12/4/68

·       
امام خمینی زنده است تا امید زنده است و تا حرکت و نشاط هست و تا جهاد و
مبارزه هست.

·       
ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم و غیر از خدا کسی را نداریم و
اگر هزار بار قطعه قطعه شویم دست از مبارزه با ظالم برنمی داریم.

·       
مسلمانان در همه جای جهان باید نسبت به اقدامات توطئه آمیز دشمنان برای تضعیف
و توهین اسلام کاملا حساس و هوشیار باشند. مخصوصا نسبت به توطئه های فرهنگی از
قبیل نوشتن کتابها و ساختن فیلمها و نمایشنامه های ضد اسلامی. 15/4/68

·       
فقه سنتی ما خود پویاست و از آنجا که بر مبنای اجتهاد است مشکلات را علاج و
حوادث را پاسخ می دهد.       21/4/68

·       
علاج همه دردها و برطرف کننده همه موانع دشمنان و راز اصلی پیروزی ملت ایران
اتحاد کلمه بر اساس اسلام است.

·       
او (امام خمینی) آن روح الله بود که با عصا و ید بیضای موسوی و بیان و فرمان
مصطفیوی به نجات مظلومان کمر بست، تخت فرعونهای زمان را لرزاند و دل مستضعفان را
به نور امید روشن ساخت.

·       
حرکت به سمت هدفهای امام و انقلاب و تأمین عمران و آبادی و عدالت اجتماعی و
حفظ مواضع انقلابی و ساختن کشوری نمونه، کار و تلاش و جد و جهد می طلبد.

·       
عدالت اجتماعی بدین معنی است که فاصله ژرف میان طبقات و برخورداریهای نابحق و
محروومیت ها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن ترین و
وفادارترین مدافعان انقلابند احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی
جدی و صادقانه انجام می گیرد.

·       
با قوانین لازم و تأمین امنیت قضائی در کشور بساط تجاوز و تعدی به حقوق
مظلومان و دست اندازی به حیطه مشروع زندگی مردم مجمع شود، همه کس احساس کند که در
برابر ظلم و تعدٌی میتواند به ملجاء مطمئن پناه برد.

·       
آن روزی که خدای نخواسته جمهوری اسلامی رفاه و آبادی را هدف همه خویش قرار
داده و در این راه حاضر به چشم پوشی از آرمانهای انقلابی و جهانی و فراموشی از
پیام جهانی انقلاب شود، روز انحطاط و زوال همه امیدها خواهد بود.         24/4/68

·       
امام خمینی ما را زنده کرد و به حرکت درآورد و ما توانستیم به کمک وجود او به
ارزش جغرافیائی و تاریخی کشورمان و به حقیقت فرهنگ گذشته قرآن و ملت خود پی ببریم.         29/4/68

·       
سیاست نه شرقی، نه غربی، حمایت از مستضعفان و مظلومان، دفاع از وحدت و حرکت
امت بزرگ اسلامی و فایق آمدن به عوامل اختلاف و دوگانگی مسلمین در سطح جهان و
مجاهدت برای ایجاد مدینه فاضله اسلامی و تکیه بر جانبداری از قشرهای محروم و کوخ
نشین و به کار گرفتن همه عوامل و امکانات برای بازسازی کشور در سطح داخلی کشور
خطوط اصلی برنامه های ماست، و ما یک سرمو از این هدف عقب نخواهیم نشست.

15/4/68