رهنمود های مقام معظّم رهبری

 

رهنمود ها

مقام معظّم
رهبری

·       
قانون اساسی جديد كه
يكی از يادگارهای‌ امام عزيزمان است ميثاق امت با انقلابی‌ است كه بيش از ده سال
آماج توطئه ها‌ی همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و كوچك بوده است.

·       
جای آن است كه همه كسانی كه دانسته و ندانسته در سراسر جهان،
اسير تحليلهای ‌غلط و غير واقعی‌ خود و ديگران درباره ايران اند اكنون به خود آيند
و حقايق كشور عزيز ما را در رفتار و موضع گيری های ملت بزرگمان صحيح و واقع بينانه
درك كنند.

·       
اميد است وحدت صفوف شما ملت عزيز كه هميشه بركات و فضل الهی را
به همراه داشته است اين بار نيز منشأ تحولات مباركی‌ در جامعه گشته و با كمك عموم
ملت، سعادت،‌رفاه،‌ترقی‌، عزت و استقلال و پيشرفت آرمان های انقلاب اسلامی‌ را به
ارمغان آورد. 9/5/68                           

·       
اگر به رفاه عمومی و سازندگی‌ كشور نينديشيم، مطمئناً نظام
جمهوری اسلامی‌ نخواهد توانست الگويی مطلوب را به جهانيان ارائه دهد.       12/5/68

·       
در تشخيص تكليف الهی نبايد دچار سهل انگاری‌ و آسان نگری شويم.

·       
خط اساسی ما، حركت بر اساس معيارهای الهی‌ خودمان بدون ترس از
قدرت های نظامی‌ و سياسی جهان است.                                     16/5/68

·       
اگر كسانی در دنيا تصور می كنند كه مسئولين كشورمان دست ذلت به
سوی‌ آمريكا دراز خواهند كرد بدانند كه سخت در اشتباهند و هرگز چنين چيزی پيش
نخواهد آمد. 

·       
تا هنگام‍ی كه سياست آمريكا بر دروغ و فريب و خباثت استوار است
و از رژيم پليدی‌ مثل اسرائيل حمايت كرده و به ظلم و ستم عليه ملت های مستضعف
ادامه می دهد و… امكان ندارد كه ما با دولت آمريكا مذاكره و يا ارتباط برقرار
كنيم و ما آن را شديداً رد می كنيم.                                                
24/5/68

·       
ياد و نام امام بزرگوارمان، كاخ قدرت های طاغوتی و نيز دل آن
ها را می لرزاند زيرا او خادم به اسلام و مسلمين بود و هم او بود كه با مجاهدت خود
و ملتش به اسلام و مسلمين عظمت بخشيد.

·       
خانواده های شهدا برای ‌نظام اسلامی ايران بيش از ديگران
سرمايه گذاری‌ كرده اند، بنابر اين آنها بايد برای‌ حفظ نظام و حيثيت آن نسبت به
ديگران حساس تر باشند. 26/5/68                                       

·       
سياست خارجی ما مبتنی بر منافع طرفين و عدم زورگوئی و سلطه گری
‌و نيز بر اساس حفظ اصل تغيير ناپذير و زير بنائی نه شرقی ‌و نه غربی می‌باشد.

·       
انقلابی گری در صحنه سياسی ‌به اين معنا است كه ما مواضع
اسلامی و انقلابی‌ خود را قاطعانه و بدون دل بستن به برخی از چهره های‌ اميد بخش
كاذب حفظ كنيم و اين خط صحيح ديپلماسی‌ما است.                     1/6/68

·       
اگر كسی تصور كند كه جامعه آرمان گرا به حل مشكلات مادی‌ و
رفاه مردم رسيدگی ‌نخواهد كرد اين به معنای‌ آن است كه گفته شود اديان با مقدسات و
معنويات و آرمان ها به فكر دنيای مردم و زندگی‌ مردم نيست و اين بر خلاف صريح
اسلام و قانون اساسی‌ است.                            9/6/68

·       
تا زمانی كه اين ملت همچنان با قدرت و قوت در صحنه دفاع از
اسلام و انقلاب حضور داشته باشد بر همه موانع و مشكلات پيروز خواهد شد و دشمن با
وسوسه های‌ خود نخواهد توانست دل های مردم را به لرزه در آورد زيرا ملت ما آگاه،
زنده و پر نشاط است.                                                
9/6/68   ‌ ‌