رهنمود های مقام معظّم رهبری

رهنمود ها

·       
امروز دنيا با تعجب و
حيرت روند اوضاع داخلی ما را نظاره می كند كه چگونه مردم در تمامی صحنه های كشور
حضور می يابند و همه اقشار ملت برای تحيّر بيشتر دشمن و خوشحال كردن دوستان خود در
سراسر جهان بايد برای سازندگی و آينده كشور تلاش كنند.

·       
همين جوانان و مؤمنين
( لبنان ) بودند كه توانستند رژيم صهيونيستی آمريكا و فرانسه را متوقف كرده و آنان
را با خفّت و خواری به عقب نشينی وادارند و قدرت های اروپایی و آمريكایی كه نسبت
به لبنان خط و نشان می كشند نبايد وجود جوانان مؤمن را در لبنان فراموش كنند.                    2/6/68

·       
صدا و سيما بايد
استقلال فكری و عملی ملت ايران، نظام جمهوری اسلامی و اصل نه شرقی و نه غربی را با
ارائه فرهنگ و انديشه و هنر خودی‌و اصيل و غنی و ترويج و تحكيم كند و در برابر
فرهنگ و هنر و انديشه تحميلی و بيگانه حالت تهاجمی داشته باشد.                         4/6/68

·       
اسلام برای دنيا و
آخرت مردم برنامه و هدف دارد و مسئولين اداره كشور موظفند به طور يكسان به امور
مادی و معنوی مردم توجه كنند.           
9/6/68

·       
افراد و اشخاصی كه از
حد معقول ملاك های يك فرد صالح كمتر هستند بايد بی محابا از دستگاه قضائی كشور
خارج شوند زيرا در غير اين صورت در حق امت اسلامی جفا شده است.

·       
استقلال آن است كه
قاضی در اجرای حكم الهی منتظر امر و نهی از كسی نباشد و به دور از نفوذ و وجهه̾
اشخاص و يا دست داشتن در دستگاهی حكم كند شما بايد دستگاه قضائی كشور را به جائی
برسانيد كه واقعا مرجع و ملجأ و پناهگاه همه مردم باشد.                        21/6/68

·       
مسئولين كشور بايد با
تلاش مضاعف به دنبال حلّ مشكلات مردم باشند و هيچ مشكلی نيست كه با تلاش يك جمع
كارآمد و دلسوز حل نشود. 23/6/68

·       
اينك ما در دورانی
قرار گرفته ايم كه جهاد فی سبيل الله در شكی اگر چه نه به صراحت دوران جنگ اما با
همان دشواری ها و شايد با ظرافت بيشتر بر دوش همه̾ ما است.

·       
سپاه و بسيج و ارتش
بايد اين آمادگی را در حدّ اعلا حفظ كنند و نگذارند اندك فتوری در عزم و اراده̾
مردانه̾ آنان پديد آيد.                
26/6/68

·       
صحيفه̾ دل و لوح ذهن
پرخاطره̾ آزاد مردان و شير زنان و غيور رزمندگان و دلير بسيجيان ملت ما را كه مدرن
ترين سلاح های ابرقدرت ها در برابر اراده̾ پولادين آنان خنثی گرديده است به آسانی
نمی توان در هيچ گزارشی ترسيم كرد. 1/7/68

·       
آن روزی كه دنيا
احساس كند ما خدای نا خواسته نسبت به اسلام جدّی نيستيم و حاضريم روی‌ آن معامله
كنيم اين فشارها تمام خواهد شد.     6/7/68

·       
مسأله ملت ما با
آمريكا اين است كه يك غاصب، زورگو، استثمارگر و متعرّض به نام سياست، دولت، مستشار
و مزدور آمريكا را با زور و قدرت از كشور خود بيرون كرده ايم لذا آمريكای غاصب
برای هميشه كينه̾ اين ملّت‌، انقلاب ودولت را در دل خود نگاه خواهد داشت و قصد او
از آشتی و دوستی باز هم دشمنی، سوء استفاده و استثمار است.                             23/6/68