استفتائات از حضرت امام خمينی دام ظله

استفتائات از حضرت امام خميني دام
ظله

آياعيدي و پاداشي که دولت به
کارمندان مي دهد و بصورت پول نقد و يا سکه آزادي است خمس دارد يا نه ؟

بسمه تعالي خمس ندارد.

گاهي مشاهده مي شود علي رغم تاکيد
فراوان مسئولين برخي از رانندگان مربوط به نهادها و ادارات با سهل انگاري از حدود
و مقررات راهنمايي و رانندگي تخلف مي کنند و باسرعت زياد، سبقت بيجا،حرکت در مسير
ممنوعه و … موجب تصادف و قتل و جرح خود و ديگران و تضييع بيت المال (
درشهرها،بين شهرها و بويژه جبهه ها ) مي شوند و از طرف ديگر موجب بدبيني و ناراحتي
مردم مي شوند نظر مبارک را در اين باره بيان فرماييد.

بسمه تعالي

 تخلف از مقررات درهرصورت و چنانچه تخلف بنحوي که
نوعا در معرض وقوع تصادف باشد و موجب بوجود آمدن آن شود خسارتهاي ناشي از تصادف را
در اين صورت متخلف ضامن است.

در بعضي مواضع جبهه ،سقف سنگرها
کوتاه است و اگر بخواهند در آنجا نمازبخوانند 
بايد نشسته يا خميده نماز را انجام دهند و در صورتي که بخواهند نماز را
ايستاده بخوانند بايد  از سنگر خارج شوند و
درمعرض خطر آتش دشمن قرار گيرند. آيا وظيفه شرعي در اين موارد چيست؟

بسمه تعالي

در 
صورت خوف و احتمال خطر بايد در سنگر نماز بخوانند.