دانستيهائي از قرآن

نفاق و منافق

نفاق و منافق خطرناک‌ترین
آفت هر انقلابی است که با اتکاء به «الله» و ایمان مردم شکل پذیرد، و از آنجا که
این آفت جز با رشد و آگاهی جامعه از میان رفتنی نیست، قرآن کریم چهره منافق را با
تمام مشخصات و ویژگی‌هایش، در آیات زیر چنین به تصویر کشیده است:

1- خوش صورتان زشت سیرت

«#sŒÎ)ur öNßgtF÷ƒr&u‘ y7ç7Éf÷èè? öNßgãB$|¡ô_r& (
bÎ)ur (#qä9qà)tƒ ôìyJó¡n@ öNÏlÎ;öqs)Ï9 (
öNåk¨Xr(x. Ò=à±äz ×oy‰¨Z|¡•B (
tbqç7|¡øts† ¨@ä. >pysø‹|¹ öNÍköŽn=tã 4
ç/èf –r߉yèø9$# ÷Lèeö‘x‹÷n$$sù 4
ÞOßgn=tG»s% ª!$# (
4’¯Tr& tbqä3sù÷sム» (منافقون آیة
4)

و چون به آنان بنگری از
اندام (و ظاهر آراسته) شان به شگفت آیی و اگر سخن گویند (بخاطر گیرائی سخنشان) به
آن گوش فرا دهی (ولی با اینهمه) همانند چوبهای تکیه داده شده بر دیوار (آلاتی بی
اراده و متّکی به دشمن) اند.

2- شایعه پردازی

ûÈõ©9 óO©9 ÏmtG^tƒ tbqà)Ïÿ»oYßJø9$# tûïÏ%©!$#ur ’Îû NÎgÎ/qè=è% ÖÚt¨B šcqàÿÅ_ößJø9$#ur ’Îû ÏpuZƒÏ‰yJø9$# š¨ZtƒÎøóãZs9 öNÎgÎ/ ¢OèO Ÿw štRrâ‘Îr$pgä† !$pkŽÏù žwÎ) Wx‹Î=s%.» (سورۀ احزاب
آیة 60)

اگر منافقین که در دل‌هایشان
بیماری است و اخبار دروغ و شایعات بی‌اساس در مدینه پخش می‌نمایند دست از کار خود
بر ندارند، ترا برضد آنان برمی‌انگیزیم سپس جز برای مدتی کوتاه نخواهند توانست در
مجاورت تو در مدینه باقی بمانند.

3- جوسازی به سود دشمن

«øŒÎ)ur Ms9$s% ×pxÿͬ!$©Û öNåk÷]ÏiB Ÿ@÷dr’¯»tƒ z>ΎøYtƒ Ÿw tP$s)ãB ö/ä3s9 (#qãèÅ_ö‘$$sù 4
ãbɋø«tGó¡o„ur ×,ƒÌsù ãNåk÷]ÏiB ¢ÓÉ<¨Z9$# tbqä9qà)tƒ ¨bÎ) $uZs?qã‹ç/ ×ou‘öqtã $tBur }‘Ïd >ou‘öqyèÎ/ (
bÎ) tbr߉ƒÌãƒ žwÎ) #Y‘#tÏù» (احزاب آیة
13)

هنگامی که گروهی از
منافقان (در جنگ خندق) گفتند: ای اهل یثرب (مدینه، در برابر این دشمن نیرومند) جای
ماندن نیست پس (صحنه نبرد را رها نمائید و) به خانه‌هایتان باز گردید (تا پیامبر
تنها مانده و شکست بخورد).

4- هشدار و نفرین

«فَحذَرهُم قاتَلَهُمُ الللهُ
اَنّي يُوفَکُونَ.» (توبه- آیة 30)

از آنان بر حذر باش!
خداوند آنها را بکشد چرا از حق روی گردانند؟!

5- همکاری با دشمن در
جبهه اقتصادی

«ãNèd tûïÏ%©!$# tbqä9qà)tƒ Ÿw (#qà)ÏÿZè? 4’n?tã ô`tB y‰YÏã ÉAqߙu‘ «!$# 4_®Lym (#q‘ÒxÿZtƒ 3
¬!ur ßûÉî!#t“yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur £`Å3»s9ur tûüÉ)Ïÿ»uZãKø9$# Ÿw tbqßgs)øÿtƒ » (منافقون آیة
7)

منافقان کسانی هستند که
می‌گفتند از کمک مالی به نیروهای مسلمان اطراف رسول خدا (ص) خودداری ورزید تا از
گردش پراکنده گردند.

6- بریدن از مردم و
پیوستن به دشمن

«óOs9r& ts? ’n<Î) tûïÏ%©!$# (#öq©9uqs? $·Böqs% |=ÅÒxî ª!$# NÍköŽn=tã $¨B Nèd öNä3ZÏiB Ÿwur öNåk÷]ÏB tbqàÿÎ=øts†ur ’n?tã É>ɋs3ø9$# öNèdur tbqßJn=ôètƒ » (مجادله آیة
14)

آیا نمی‌نگری به
منافقان؟ با جمعی که مورد خشم و غضب خدایند پیوند دوستی بسته‌اند، آنها از شما
نیستند.

7- حزب شیطان

«sy7Í´¯»s9’ré& Ü>÷“Ïm Ç`»sÜø‹¤±9$# 4
Iwr& ¨bÎ) z>÷“Ïm Ç`»sÜø‹¤±9$# æLèe tbrçŽÅ£»sƒø:$# » (مجادله آیة
19)

منافقان از دار و دسته
شیطانند، بدانید که حزب شیطان زیانکارانند.

8- اشاعۀ فساد در جامعه

«#sŒÎ)ur Ÿ@ŠÏ% öNßgs9 Ÿw (#r߉šøÿè? ’Îû ÇÚö‘F{$# (#þqä9$s% $yJ¯RÎ) ß`øtwU šcqßsÎ=óÁãB. Iwr& öNßg¯RÎ) ãNèd tbr߉šøÿßJø9$# `Å3»s9ur žw tbráãèô±o„ »  (بقره آیات 12-11)

و چون به منافقان گفته
شود مُفسد فی‌الارض نباشید، گویند: ما فقط اصلاح‌گرانیم! آگاه باشید که آنان
فسادگران در روی زمین‌اند ولی خود از درک و شعور این واقعیت بی‌بهره‌اند.

9- آخرین قرار‌گاهشان

«¨bÎ) tûüÉ)Ïÿ»oYçRùQ$# ’Îû Ï8ö‘¤$!$# È@xÿó™F{$# z`ÏB ͑$¨Z9$# `s9ur y‰ÅgrB öNßgs9 #·ŽÅÁtR »  (نساء 145)

البته منافقین در اسفل
السّافلین جهنم جای خواهند گرفت.